แผ่นพับสุขภาวะทางเพศกะเทย โดยกะเทยเพื่อกะเทย

TG_All_Brochure


โครงการจัดทำแผ่นพับข้อมูลสุขภาวะทางเพศสำหรับคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงในประเทศไทย

โดย เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance-ThaiTGA)
ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ คุณนาดา ไชยจิต ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

โครงการนี้เป็นผลิตสื่อรณรงค์ โดยสกัดจากงานวิจัย "รายงานสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพทางเพศของหญิงข้ามเพศในประเทศไทย: หญิงข้ามเพศในสังคมไทย ตัวตน สถานภาพทางสังคม และกระบวนการข้ามเพศ" เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของหญิงข้ามเพศในสังคมไทย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศ ทั้งหญิงข้ามเพศที่ต้องการข้ามเพศเฉพาะเพศภาวะ หญิงข้ามเพศที่ข้ามเพศสรีระทั้งที่แปลงเพศ และไม่แปลงเพศ ข้อมูลในแผ่นพับดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงจากกะเทยในชุมชน และในส่วนของการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ และภาพประกอบโดยคุณคุณสุภชัญญา ทิพย์ประเสริฐ เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ www.TLBZ.me ซึ่งคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของกะเทย และหลีกเลี่ยงการผลิตซ้ำภาพตัวแทน

2014-09-13
Hits: 2297

การขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

TGdocumentsสืบเนื่องจา่กโรงพยาบาลทหารได้ปิดรับการตรวจร่างกาย หลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยได้สอบถามไปยังกองการสัสดี กระทรวงกลาโหม ทราบว่าในกรณีของกะเทย/สาวประเภทสองนั้น สามารถขอใบรับรองได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้ โดยให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ คือ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555)
- การกำหนดแนวทางการตรวงร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
- ตัวอย่างหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลหรือสถาบันทางกรแพทย์ของรัฐ กรณีรับรองผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
- แนวทางการตรวงร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง

2013-03-25
Hits: 15610
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com