การขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต

TGdocumentsสืบเนื่องจา่กโรงพยาบาลทหารได้ปิดรับการตรวจร่างกาย หลังจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยได้สอบถามไปยังกองการสัสดี กระทรวงกลาโหม ทราบว่าในกรณีของกะเทย/สาวประเภทสองนั้น สามารถขอใบรับรองได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้ โดยให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ คือ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555)
- การกำหนดแนวทางการตรวงร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
- ตัวอย่างหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลหรือสถาบันทางกรแพทย์ของรัฐ กรณีรับรองผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
- แนวทางการตรวงร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง

2013-03-25
Hits: 12697
Copyright © 2015 The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com