จะทำอย่างไรหากมีลูกเป็นกะเทย?

แนวปฏบตครอบครวฯ Page 01จะทำอย่างไรหากมีลูกเป็นกะเทย?

โครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
  
“แนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นกะเทย” ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อย่อว่า สสส. และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ที่เล็งเห็นควำมสำคัญว่า ปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญที่ทำให้กะเทยเข้าถึงสุขภาวะที่ดีคือครอบครัว
 
หลายๆ ท่านน่าจะเคยได้อ่านแนวปฏิบัติครอบครัวในการเลี้ยงดูลูกหลานมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าการเลี้ยงดูลูกชาย ลูกสาวให้มีสุขภาวะที่ดี ควรทำอย่างไรบ้าง แต่เชื่อว่าหลายๆ ท่านยังไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงดูลูกหลานกะเทย ให้มีสุขภาวะที่ดี ควรทำอย่างไร เพราะคณะผู้จัดทำแนวปฏิบัติเล่มนี้เองได้พยายามค้นหาหนังสือ คู่มือ หรือแนวปฏิบัติดังกล่าวในไทยอย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็ไม่พบ
   
ทางคณะผู้จัดทำฯ จึงได้ลงพื้นที่ 4 จังหวัดใหญ่ จาก 4 ภูมิภาคในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) อุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน) และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ภาคใต้) เพื่อจัดกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็นกะเทยและยอมรับกับความเป็นกะเทยของลูกหลาน และกลุ่มกะเทย ผ่านรูปแบบการสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งถือเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกันโดยแนวปฏิบัติเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนของผู้ปกครอง และส่วนของกะเทย ซึ่งอยำกให้ท่านได้อ่านทั้ง 2 ส่วน เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ที่ผู้ปกครองกับกะเทยจำกพื้นที่ 4 จังหวัด ที่รวบรวมความเชื่อมั่นมาเปิดใจแลกเปลี่ยนให้เราได้รับรู้ เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันขอให้ท่านมีความสุขกับพื้นที่การเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งจาก “แนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นกะเทย” เล่มนี้

ความคาดหวังที่มีต่อแนวปฏิบัตินี้ หวังให้ทั้งกะเทยเองและพ่อแม่ผู้ปกครองได้เปิดใจเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในความคาดหวังและความรักความห่วงใยที่มีต่อกัน เรียนรู้เทคนิควิธีการในการทำความเข้าใจ และสร้างพื้นที่ชีวิตในการยอมรับในเงื่อนไขกันและกัน บนแนวคิดของความเป็นมนุษย์ ที่ประกอบด้วยสังคม วัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนและสุขภาวะ อันเป็นเรื่องที่รายล้อมในวิถีชีวิตประจำวันของเรา อีกทั้งให้เกิดการยอมรับในตัวตนของกะเทยอย่างปราศจากเงื่อนไข เพราะหลายครั้งที่เงื่อนไขในการยอมรับต่างๆ กลายเป็นข้อจำกัดและความกดดันทั้งต่อตัวกะเทยเองและพ่อแม่ผู้ปกครอง การที่เราสื่อสารและทำความเข้าใจตัวตนร่วมกันจะช่วยทลายกำแพงดังกล่าวลงได้ และการที่ครอบครัวหนึ่งนำเรื่องกะเทยจากแนวปฏิบัตินี้ไปคุยกับอีกครอบครัวหนึ่ง ไม่ว่าจะมีลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นกะเทยหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงดีที่จะเกิดขึ้นต่อไป
  
ใครที่ควรนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ ในเบื้องต้นเรามุ่งหวังให้ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันกับกะเทย ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน สมาชิกในบ้าน หรือญาติ สามารถเรียนรู้และเสริมความเข้าใจจากแนวปฏิบัตินี้ และนำมาใช้ในครอบครัวของตนเองได้ และผู้ที่เป็นกะเทยเอง สามารถใช้แนวปฏิบัตินี้เป็นเครื่องมือจุดประกายในการพูดคุยสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัวของตนเอง อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันสู่เพื่อนของตนเองได้ ไม่ใช่เพียงครอบครัวอยู่ร่วมกับกะเทยเท่านั้น ในส่วนของครอบครัวอื่นๆ สามารถแบ่งปันแนวปฏิบัตินี้สู่ครอบครัวเพื่อนท่านต่อไปได้ เพราะท่านเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมวงกว้าง นอกจากนั้นบรรรดานักขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชน อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาวะทางเพศ ตลอดจนนักสิทธิชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ และนักกฎหมาย ก็สามารถเรียนรู้และเสริมความเข้าใจจากแนวปฏิบัตินี้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปได้ เพราะนักปฏิบัติเหล่านี้มีโอกาสน้อยมากที่จะได้สัมผัสกับกะเทยโดยตรง และนักวิชาการ แม้ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติ แต่ก็อุดมไปด้วยข้อมูลและความรู้เชิงประสบการณ์ของกะเทย ที่ท่านสามารถนำไปพัฒนาและศึกษาเพิ่มเติมได้ และเราอยากให้คนทั่วไปในสังคม สามารถนำมาอ่าน เพื่อสร้างความเข้าใจและมุมมองใหม่ต่อกะเทยด้วย เพราะการทำให้สังคมน่าอยู่สำหรับทุกเพศนั้น เราต้องทำงานกับคนทุกคน

เนื้อหาภายในเล่มเปรียบเสมือนโครงสร้างของบ้าน ที่เราจะนำผู้อ่านเข้าสู่ห้องรับแขก ที่มีรายละเอียดเกริ่นนำ เช่น ข้อแนะนำและความเข้าใจเบื้องต้นในการเรียนรู้ร่วมกัน, กะเทยคือใคร ใครคือกะเทย, สาเหตุของการเป็นกะเทยคืออะไรกันนะ และครอบครัวมีผลทำให้ลูกหลานเป็นกะเทยหรือเปล่า เป็นต้น จากนั้นจะนำผู้อ่านมายังห้องสนทนาผู้ปกครองที่มีเนื้อหา เช่น ลูกหลานเราเป็นกะเทยหรือเปล่า, ทำไมเราถึงไม่อยากให้ลูกหลานเป็นกะเทย, และถ้าเรายอมรับในตัวตนลูกหลานได้จะส่งผลอย่างไร เป็นต้น และตามมาด้วยห้องสนทนากะเทย ที่มีเนื้อหา เช่นเรามั่นใจได้อย่างไรว่าเราเป็นกะเทย เราพร้อมก้าวข้ามเปลี่ยนแปลงตัวตนแค่ไหน และเราพร้อมเปิดเผยตัวตนของเรากับผู้ปกครองไหมเอ่ย สุดท้ายเป็นห้องนั่งจิบชา พาทานเบรค ที่มีเนื้อหา เช่น คำถามยอดนิยม และสิ่งที่ควรคำนึงถึงเพื่อเป็นมิตรกับกะเทยหรือคนข้ามเพศ เป็นต้น นอกจากนั้น เรายังมีข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแนะนำเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

แนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นกะเทยนี้อาจจะไม่ใช่สูตรสำเร็จในการสร้างการยอมรับ แต่เป็นเครื่องมือหนึ่งให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ ได้ทบทวนตนเอง และเห็นถึงแง่มุมของชีวิตของกะเทยและครอบครัวในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย เราขอเป็นกำลังใจให้กับกะเทยและครอบครัวทุกครอบครัวที่กำลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างการความเข้าใจ อันนำไปสู่การยอมรับนะคะ

ท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นกะเทย สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.thaitga.com หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมการขับเคลื่อนสังคมเรื่องความเป็นธรรมทางเพศได้แฟนเพจ www.facebook.com/thaitga

download-buttons

PR-คมอครอบครวกะเทย

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com