แผ่นพับสุขภาวะทางเพศกะเทย โดยกะเทยเพื่อกะเทย
TG_All_Brochure


โครงการจัดทำแผ่นพับข้อมูลสุขภาวะทางเพศสำหรับคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงในประเทศไทย

โดย เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance-ThaiTGA)
ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ คุณนาดา ไชยจิต ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

โครงการนี้เป็นผลิตสื่อรณรงค์ โดยสกัดจากงานวิจัย "รายงานสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพทางเพศของหญิงข้ามเพศในประเทศไทย: หญิงข้ามเพศในสังคมไทย ตัวตน สถานภาพทางสังคม และกระบวนการข้ามเพศ" เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของหญิงข้ามเพศในสังคมไทย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศ ทั้งหญิงข้ามเพศที่ต้องการข้ามเพศเฉพาะเพศภาวะ หญิงข้ามเพศที่ข้ามเพศสรีระทั้งที่แปลงเพศ และไม่แปลงเพศ ข้อมูลในแผ่นพับดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงจากกะเทยในชุมชน และในส่วนของการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ และภาพประกอบโดยคุณคุณสุภชัญญา ทิพย์ประเสริฐ เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ www.TLBZ.me ซึ่งคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของกะเทย และหลีกเลี่ยงการผลิตซ้ำภาพตัวแทน


แผ่นพับดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ชุดข้อมูล ประกอบไปด้วย

1."เพราะเราคือคนข้ามเพศ" นำเสนอชุดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการข้ามเพศ: การเรียนรู้เพศสรีระ เพศภาวะ ข้อมูล ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการข้ามเพศ รู้จักร่างกายของตนเอง ข้อควรรู้และปฏิบัติสำคัญ

2. "กะเทย(ผู้หญิงข้ามเพศ) สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเอง" นำเสนอทักษะการใช้ชีวิตทางเพศ ความสุข ความรื่นรมย์ทางเพศ การฝึกฝนทักษะการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า เพื่อการส
ร้างการเรียนรู้ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาข้อมูลเชิงวิชาการผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิต สังเคราะห์เป็นข้อมูล ความรู้ อย่างรอบด้าน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ของคนข้ามเพศ การสร้างความสุข การพูดคุยเรื่องเพศของคนข้ามเพศกับตนเองและคู่ เป็นต้น

3. "เราไม่ได้ป่วยทางจิต!" นำเสนอชุดข้อความเกี่ยวกับการรณรงค์ Stop Transphatologization สื่อรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง อัตลักษณ์ของหญิงข้ามเพศ เป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ เป็นสิทธิเสรีภาพในการเลือกอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของกะเทยในสังคมไทย ไม่ใช่ภาวะความผิดปกติ หรือเจ็บป่วยทางจิตใจตามที่นโยบายทางการแพทย์กำหนดไว้

เครือขายเพื่อนกะเทยไทย ขอขอบคุณกะเทยไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อดังกล่าว แผนงานสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดแผ่นพับ

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com