ประชาสัมพันธ์การตรวจโรค และการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การตรวจโรค และการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560

เอกสารการตรวจโรคและการตรวจร่างกายทหารฯ download-buttons
healthcheckformilitaryservice2017

2016-10-20
Hits: 2669

ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย TVT project

ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

โครงการวิจัย “การเคารพต่อสาวประเภทสองโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศในทั่วโลก” ซึ่งเครือข่ายสาวประเภทสองในยุโรปได้จัดทำขึ้นร่วมกับเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance) โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศ เพื่อให้ข้อมูลแก่องค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆของคนข้ามเพศ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างอำนาจแก่ชุมชนต่างๆ ของคนข้ามเพศ คำถามเพื่อใช้ในการสำรวจนี้จะคลอบคลุมเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ในบริบทต่างๆทางสังคม เช่น การทำงาน ด้านสาธารณสุข ครอบครัว เพื่อน ความยุติธรรมทางอาญา โรงเรียน ศาสนา และชุมชน

การศึกษาในครั้งนี้จัดทำขึ้นในปี 2557 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนข้ามเพศจำนวน 202 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยนักกิจกรรมและนักรณรงค์เพื่อสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศชาวไทย จำนวน 30 คน มีส่วนร่วมในโครงการนี้ที่ผ่านมาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนข้ามเพศในประเทศไทยมีน้อยมากการวิจัยนี้จึงแสดงข้อมูลทางยุทธศาสตร์ในการรณรงค์เพื่อสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศในประเทศไทย นอกจากนี้นักวิจัยยังได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำการวิจัยจากการเข้าร่วมในกระบวนการการวิจัยนี้อีกด้วย

 

download-buttons

2TVT-report

2016-05-26
Hits: 2152

จะทำอย่างไรหากมีลูกเป็นกะเทย?

แนวปฏบตครอบครวฯ Page 01จะทำอย่างไรหากมีลูกเป็นกะเทย?

โครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
  
“แนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นกะเทย” ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อย่อว่า สสส. และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ที่เล็งเห็นควำมสำคัญว่า ปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญที่ทำให้กะเทยเข้าถึงสุขภาวะที่ดีคือครอบครัว
 
หลายๆ ท่านน่าจะเคยได้อ่านแนวปฏิบัติครอบครัวในการเลี้ยงดูลูกหลานมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าการเลี้ยงดูลูกชาย ลูกสาวให้มีสุขภาวะที่ดี ควรทำอย่างไรบ้าง แต่เชื่อว่าหลายๆ ท่านยังไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงดูลูกหลานกะเทย ให้มีสุขภาวะที่ดี ควรทำอย่างไร เพราะคณะผู้จัดทำแนวปฏิบัติเล่มนี้เองได้พยายามค้นหาหนังสือ คู่มือ หรือแนวปฏิบัติดังกล่าวในไทยอย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็ไม่พบ
   
ทางคณะผู้จัดทำฯ จึงได้ลงพื้นที่ 4 จังหวัดใหญ่ จาก 4 ภูมิภาคในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร (ภาคกลาง) เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) อุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน) และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ภาคใต้) เพื่อจัดกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็นกะเทยและยอมรับกับความเป็นกะเทยของลูกหลาน และกลุ่มกะเทย ผ่านรูปแบบการสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งถือเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกันโดยแนวปฏิบัติเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนของผู้ปกครอง และส่วนของกะเทย ซึ่งอยำกให้ท่านได้อ่านทั้ง 2 ส่วน เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ที่ผู้ปกครองกับกะเทยจำกพื้นที่ 4 จังหวัด ที่รวบรวมความเชื่อมั่นมาเปิดใจแลกเปลี่ยนให้เราได้รับรู้ เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันขอให้ท่านมีความสุขกับพื้นที่การเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งจาก “แนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นกะเทย” เล่มนี้

2015-07-11
Hits: 5223

แนวปฏิบัติกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในการเกณฑ์ทหาร

Tgmilitaryrecruit 3แนวปฏิบัติเมื่อกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศต้องไปเกณฑ์ทหาร

ด้วยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธินุษยชน ร่วมกับมูลนิธิธีรนาถกาญจนาอักษร โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For-SOGI) ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับกะเทยในการเกณฑ์ทหารขึ้น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งได้แนวทางปฏิบัติเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ในการเกณฑ์ทหารปี 2555 นี้ เพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ อาจทำให้กะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศที่เข้ารับการตรวจเลือก (เกณฑ์ทหารในปี 2555) มีโอกาสจะถูกระบุว่าเป็นโรคจิตได้ ดังนั้น การสร้างความเข้าใจและการเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

2014-09-13
Hits: 14961
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com