ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพทางเพศในประเทศไทย
และการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน”
ภายใต้โครงการ Gender Recognition Advocacy for Transgender People in
Thailand (T-Grat) and
Transrespect versus Transphobia & Trans Murder Monitoring
ในวันที่ 26-29 มิถุนายน 2557
ณ BEST WESTERN PLUS Grand Howard Hotel,กรุงเทพมหานคร

ในนามองค์กรผู้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขอขอบคุณผู้สนใจและส่งใบสมัครเข้าร่วมการในฝึกอบรมดังกล่าว ทางคณะทำงานได้พิจารณาและขออนุญาตประกาศรายชื่อผูู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  
  

1. คุณโกมล บุญแก้ว

2. คุณรชยาภรณ์ธวี ธนวัตน์เทวากุล

3. คุณณธีรศักดิ์ หน่อคำ

4. คุณนันทะพงษ์ ธรรมหมื่นยอง

5. คุณเจษฎาพร ทองงาม

6. คุณภัทรียา สกุลบ้านบน

7. คุณนพรัตน์ อู่เชื้อวงศ์

8. คุณอัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม

9. คุณศราวุธ ชมชื่น

10. คุณรุจาภา สมศรีมี

11. คุณปรียาภัสร์ บุตรประเสริฐ

12. คุณพงศธร คำชมภู

13. คุณกฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล

14. คุณสุธี

15. คุณศิวดล รัตนเกตุ

16. คุณศิรินทร์ทิพย์ แสงสว่าง

17. คุณปราโมทย์ ชัยนา

18. คุณวัชรพงษ์ บดีรัฐ

19. คุณนันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ

20. คุณชนนันท์ สินสมบูรณ์ทอง

21. คุณปวีณ สุรินทร์คำ

22. คุณวรันธร แก้วมีแสง

23. คุณอาริศ สังขะรมย์

24. คุณชโยธรณ์ กันแสน

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com