การประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "กะเทย : สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก”


การประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "กะเทย : สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก”
 
สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาโดยเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ร่วมกับมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และกรุงเทพมหานครฯ จะดำเนินโครงการการรณรงค์วันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ (International Day Against Homophobia & Tran phobia) จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในกรณีการห้ามกะเทยและสาวประเภทสอง หรือคนข้ามเพศเข้าในพื้นที่สาธารณะหรือบางพื้นที่ เช่น ผับ บาร์ โรงแรม สถานที่ทำงาน และห้ามเข้าประเทศ เป็นต้น จากกรณีดังกล่าว ทางเครือข่ายฯ เห็นว่าควรนำกรณีศึกษาดังกล่าว มาใช้เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อสังคมถึงวิถีชีวิตและตัวตนของกะเทยและสาวประเภทสอง หรือคนข้ามเพศอีกทั้งสร้างพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัพเดทสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศในมิติสิทธิมนุษยชน ภาพที่ส่งเข้าประกวดจึงควรมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยชน
 
เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ขอขอบคุณผู้สนใจและส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด มา ณ โอกาสนี้  ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้รับเกีรยติจาก ดร.ผุสดีตามไท รักษาการรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด โดยมีผลการประกวดดังนี้

อันดับที่ 1
BKK-IDAHOT-No.01-watermark
ชื่อภาพ  “Eye of loneliness”
สถานที่บันทึกภาพ Tokyo , Japan
เจ้าของผลงาน คุณวรัชญ์ แพทยานันท์
--------------------------------------------------------------------------
 
อันดับที่ 2
BKK-IDAHOT-No.02-watermark
ชื่อภาพ  “สวยสะท้อน”
สถานที่บันทึกภาพ ห้องน้ำ, ต้นซุงแอฟนิว
เจ้าของผลงาน คุณพิรุณ สมบูรณ์ทรัพย์
--------------------------------------------------------------------------
 
อันดับที่ 3
BKK-IDAHOT-No.03-watermark
ภาพชุด เปลือยเสรีภาพ
ชื่อภาพ  “ปลดแอก”
เจ้าของผลงาน คุณพิชิตชัย แก้วพิกุล
 


 

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com