จดหมายเปิดผนึกถึง IKEA

 

จดหมายเปิดผนึก

 

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย สำนักงานเลขาฯ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
25/25 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 08 659 74636 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112

วันที่ 9 มกราคม 2556

เรื่อง เรียกร้องให้ชี้แจงในการนำเสนอประเด็นกะเทย/สาวประเภทสอง/คนข้ามเพศจากชาย เป็นหญิง ผ่านทางโฆษณาชุดลืมแอบ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 - 13 มกราคม 2556
เรียน ผู้บริหาร IKEA ประเทศไทย
สำเนาถึง ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สืบ เนื่องจากชุดโฆษณา “ลืมแอ็บ” ที่นำประเด็นกะเทยและ/หรือสาวประเภทสอง และ/หรือคนข้ามเพศที่แสดงท่าทางล้อเลียนกะเทยนั้น ซึ่งมีการเผยแพร่ในยูทูปและรถไฟฟ้าบีทีเอส นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและตัวตนทางเพศของกะเทย และ/หรือสาวประเภทสอง และ/หรือคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง ที่สร้างให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกะเทยว่าเป็นการเสแสร้ง หรือประดิษฐ์ แท้ที่จริงการเป็นกะเทยนั้นถือเป็นเจตจำนงและเสรีในวิถีชีวิตทางเพศรูปแบบ หนึ่งมิใช่ “การแอ๊บ” ตามที่โฆษณาดังกล่าวนำเสนอ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการล้อเลียนในความเป็นกะเทย ปราศจากความรู้และเข้าใจในเรื่องวิถีชีวิตทางเพศของกะเทยอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดภาพเหมารวมของกะเทย ที่นำไปสู่ความรุนแรงในระดับและรูปแบบต่างๆ เช่น การแซว การด่าทอ การคุกคามทางเพศ เป็นต้น

การนำเสนอดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและ สังคมวงกว้าง ถือเป็นการไม่เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ. 2550 ในมาตรา 4 ที่บัญญัติว่า ศักดิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับการคุ้มครอง และหลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles) หรือ แนวทางปฏิบัติตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ในหลักการที่ 1 สิทธิในการใช้สิทธิมนุษยชนที่ป็นสากล ที่บัญญัติว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมเสรีภาพและด้วยศักดิ์ศรี และสิทธิที่เสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมีวิถีทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศแบบใด ย่อมมีสิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดียวกัน สื่อมวลชนควรหลีกเลี่ยงการใช้ความคิดเหมารวม เมื่อกล่าวถึงวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างหลากหลาย และควรส่งเสริมความเข้าใจของสาธารณะในประเด็นดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับความหลากหลายทางเพศของมนุษย์ในด้านเพศภาวะเพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ

ดัง นั้น จึงขอเรียกร้องให้ผู้บริหาร IKEA ประเทศไทย ได้โปรดชี้แจงและแสดงความรับผิดชอบต่อการนำเสนอประเด็นดังกล่าว โดยการชี้แจงกลับทางเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยและผ่านการสื่อสาธารณะ

ขอแสดงความนับถือ

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยOpen letter

Thai Thansgender Alliance Secretariat Office of the Center of Health Policy Studies,
25/25 3rd floor, Faculty of Social Science and Humanities Mahidol University, Salaya Campus, Salaya Sub-district,
Buddhamonton District, Nakhornpathom 73170 Telephone: +6686 5974636 Fax: +662 441 9184, +662 4419515 ext. 112

9th January 2013

To: IKEA Thailand Country Director/Manager

Re: IKEA's Thailand promotional video titled 'Luem Aeb ('forget to deceive') aired publicly from 28th December 2012 to 13th January 2013 and its disparaging potential of transgender individuals.

CC: Management Director and Marketing Director

IKEA's commercial advertisement titled 'Luem Aeb', which is aired via YouTube and Bangkok sky train system (BTS), contains negative representation and storyline of a male-to-female transgender/transwomen character. The MTF transgender/transwomen character is openly mocked as being 'deceitful'. The transgender content of the advertisement is negative and stereotypical in nature, perpetuating misunderstanding transgenderism as human sexuality for 'deceitful and deviant lifestyle'.

The misrepresentation of transgender and other members of gender minority is in essence disrespectful and a gross violation of human rights and freedom of expression as stated in international treaty and constitutions of the most democratic governments, including Thailand. That all human beings are born free and equal in dignity and rights; and that human beings of all sexual orientations and gender identities are entitled to the full enjoyment of all human rights must be unbreakable benchmark of all business strategies and executions. Media representation of transgender and people of gender minority should evolve and become as diverse as the community itself those images strive to reflect. True depiction of oppressed groups of individual should endeavor to portray transgender and members of gender minority as citizens worthy of equality and respect.

We demand an official statement from IKEA Global on this matter, for which their Thailand country office accounts for as part of their marketing and communication strategy. The statement should be made public as well as directed at the Thai Transgender Alliance.

Yours Sincerely,

Thai Transgender Alliance-ThaiTGA

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com