วันต่อต้านการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศนานาชาติ (ไอดาโฮ)

Cambodia-Pride2012IDAHO- part of Cambodia ASEAN Pride Week 2012
Press Statement- release 17th May 2012
Translate English to Thai by
Wijit Wongwareethip

ไอดาโฮ - ส่วนหนึ่งของสัปดาห์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนในกัมพูชา ปี ๒๕๕๕
คำแถลงต่อสื่อ (ออกในวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๕)
แปลโดย คุณวิจิตร ว่องวารีทิพย์

International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHO) takes place on 17th May every year since 2004. Why 17th May? This was the day when, in 1990, the World Health Organisation (WHO) removed homosexuality (or same sex love) from their list of mental diseases. Traditional Chinese Medicine followed later in 2001 by also removing homosexuality from their list of classified mental disorders (diseases).

วันต่อต้านการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศนานาชาติ (ไอดาโฮ) จัดขึ้นทุกๆ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗   ทำไมถึงเป็นวันที่ ๑๗ พ.ค.น่ะเหรอ?  เพราะวันนี้ในปี ๒๕๓๓ เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกลบการรักเพศเดียวกันออกจากรายการโรคทางจิตเวช  ต่อมา ในปี ๒๕๔๔ การแพทย์แผนจีนเอง ก็เอาการรักเพศเดียวกันออกจากรายการความผิดปกติทางจิต (โรค)


Recognition by these two influential global health institutions that loving the same sex is not unnatural or abnormal is widely celebrated by the LGBT community around the world. For centuries, those who love the same sex, and those who wish to change gender identity (transgender), have suffered widespread abuse and rejection by families, communities, authorities, religions, health professionals, education professionals, society as a whole.

การรับรู้โดยสถาบันด้านสุขภาพที่ทรงอิทธิพลทั้งสองว่า การรักเพศเดียวกันไม่ใช่สิ่งผิดธรรมชาติหรือผิดปกติ เป็นที่ชื่นชมยินดีกว้างขวางจากชุมชนเลส เกย์  ไบ และคนข้ามเพศ (LGBT) ทั่วโลก   เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว ซึ่งคนรักเพศเดียวกัน และคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวตนทางเพศภาวะ (ข้ามเพศ) ต้องเป็นทุกข์กับการถูกล่วงละเมิด และการถูกปฏิเสธจากครอบครัว ชุมชน ผู้มีอำนาจ องค์กรทางศาสนา ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ครูอาจารย์ และสังคมทั้งหมด

What is homophobia and transphobia? It is the fear and therefore the rejection of people who love the same sex (homophobia) and people who want to change their gender identity (transphobia).

อะไรคือ การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและการเกลียดกลัวคนข้ามเพศ?  แท้จริงแล้วมันคือ ความกลัว ซึ่งตามมาด้วยการปฏิเสธคนรักเพศเดียวกัน (โฮโมโฟเบีย) และปฏิเสธคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวตนทางเพศภาวะ (ทรานสโฟเบีย)

This abuse and rejection continues today in many countries. It leads to human rights violations of many Lesbian (women who love women), Gay (men who love men), Bi-sexual (those who love both sexes) and Transgender (those who wish to change their gender identity) people - LGBT people.

ในหลายๆ ประเทศ การล่วงละเมิดและการปฏิเสธยังคงสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  มันนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของเลส (ญรญ) เกย์ (ชรช) ไบ (คนรักสองเพศ) และคนข้ามเพศ (คนที่ต้องการเปลี่ยนตัวตนทางเพศภาวะของตน)  เรียกรวมๆ ว่า คนที่เป็น LGBT

In Asia and here in Cambodia many LGBT people face violence and rejection from families; a lack of protection by authorities; arrest and detention under the commune safety policy; bullying at school; discrimination when seeking work among many other problems. This is because many people did not grow up to talk about these issues, as the UN General Secretary Ban Ki Moon mentioned in his speech to the UN Human Rights Council meeting in Geneva on 7 March 2012.   

ในเอเชียและที่นี่ประเทศกัมพูชา ชาว LGBT จำนวนมากต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงและการถูกปฏิเสธโดยครอบครัว  นอกจากนี้ ยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากผู้มีอำนาจ ถูกจับ กักขังภายในนโยบายความปลอดภัยของชุมชน ถูกกลั่นแกล้งที่ ร.ร. ถูกเลือกปฏิบัติเมื่อจะหางานทำ  นี่เป็นเพียงสิ่งน้อยนิดในปัญหามากมายที่เกิดขึ้นจริง  ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนจำนวนมากไม่ได้เติบโตมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้  ดังที่เลขาธิการยูเอ็น นาย บันคีมุน กล่าวไว้ในปาฐกถาของเขาในที่ประชุมสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่กรุงเจนีวาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕

Violence, rejection and discrimination creates feelings of isolation, loneliness, depression and hopelessness and many LGBT people self-harm or engage in risky behavior living in the margins of society. In the most tragic cases, some LGBT people have committed suicide together with the person they love as a way to escape this life of painful rejection.

ความรุนแรง การปฏิเสธ การเลือกปฏิบัติสร้างความรู้สึกแยกตัวออกห่าง ความรู้สึกโดดเดี่ยว หดหู่ใจ และความสิ้นหวัง  ชาว LGBT หลายคนทำร้ายตัวเอง หรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง และอาศัยในพื้นที่ชายขอบของสังคม   ในกรณีที่แย่มากๆ หลายๆ คนหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายพร้อมๆ กับคนที่ตัวเองรัก เพื่อหนีชีวิตในโลกนี้ที่เจ็บปวดเพราะถูกปฏิเสธ

Rainbow Community Kampuchea (RoCK) is a voluntary LGBT group working to create more understanding and greater respect for and recognition of Cambodian LGBT people and their human rights to freedom from violence and from discrimination; their freedom of expression and freedom of association. Every year RoCK and other supporters organize Cambodia LGBT Pride Week. This year’s slogan is Different but the Same- the same human beings, just loving in a different way; the same son or daughter as others in the family, just love in a different way; the same worker in the workplace, just love in a different way; the same student at school, just love in a different way. Different but the Same.

ชุมชนสีรุ้งกัมพูชา หรือ ร็อค (RoCK) เป็นกลุ่มอาสาสมัคร LGBT ที่ทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจและความเคารพกันเพื่อ LGBT ชาวกัมพูชา  ให้สังคมรับรู้การมีอยู่ของชาว LGBT และตระหนักในสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในเรื่องการมีชีวิตที่ปลอดความรุนแรงและปลอดจากการเลือกปฏิบัติ มีเสรีภาพในการแสดงออกและในการคบหาหรือติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน   ทุกๆ ปี ร็อคและผู้สนับสนุนอื่นๆ จะจัดสัปดาห์แห่งความภาคภูมิใจของ LBGT กัมพูชา   สำหรับปีนี้ สโลแกนของเราคือ แตกต่างแต่ก็เหมือนกัน Different but the Same หมายความว่าเราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนๆ กัน แค่มีวิถีเรื่องความรักแตกต่างกันเท่านั้น   เราต่างก็เป็นลูกชายลูกสาวเหมือนที่คนอื่นๆ เป็นในครอบครัว แค่เราเลือกความรักที่แตกต่าง  เราต่างก็เป็นคนทำงานในสถานที่ทำงาน แค่รักอีกแบบ  เราต่างก็เป็นนักเรียนในโรงเรียน แค่รักไม่เหมือนคนอื่นๆ เท่านั้น  นี่แหละที่เป็น แตกต่างแต่ก็เหมือนกัน

Cambodia Pride Week has many activities to bring more awareness and knowledge of the LGBT community including workshops, films and art exhibitions. In 2012 Cambodia is the Chair of ASEAN so we will celebrate Cambodia ASEAN LGBT Pride Week and many LGBT sisters and brothers from ASEAN countries will come and join in solidarity to share experiences and ideas for making the ASEAN region a safer and happier place for ASEAN’s LGBT people with LGBT rights recognized and safeguarded in the planned ASEAN Declaration of Human Rights (ADHR).

สัปดาห์แห่งความภาคภูมิใจของกัมพูชา มีหลายๆ กิจกรรมที่จะนำมาซึ่งความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน LGBT ประกอบไปด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฉายหนัง นิทรรศการศิลปะ   ในปีนี้ กัมพูชาเป็นประธานอาเซียน ดังนั้นเราจะเฉลิมฉลอง สัปดาห์แห่งความภาคภูมิใจของ LGBT ชาวอาเซียนในกัมพูชา  และพี่ๆ น้องๆ ชาว LGBT จากประเทศอาเซียนจะมาและเข้าร่วมอย่างสมานฉันท์เพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อที่ว่าจะร่วมสร้างภูมิภาคอาเซียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยขึ้น มีความสุขมากขึ้นสำหรับชาว LGBT และสิทธิของ LGBT จะถูกรับรู้ ปกป้องคุ้มครอง และไม่ถูกตัดออกในคำประกาศสิทธิมนุษยชนของอาเซียนที่กำลังถูกร่าง

You are warmly invited to participate in Cambodia ASEAN Pride Week. Please find the programme on   www.facebook.com/cambodiapride    

ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเข้าร่วมในสัปดาห์แห่งความภาคภูมิใจของ LGBT อาเซียนในกัมพูชา  คุณสามารถดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จาก www.facebook.com/cambodiapride

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก www.facebook.com/cambodiapride

 

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com