ช่วงชิงการอธิบาย หนีตายจากการชิงชัง: หยุดที่บอกว่ากะเทยป่วย!!!

stop2012b


ช่วงชิงการอธิบาย หนีตายจากการชิงชัง: หยุดที่บอกว่ากะเทยป่วย!!!

โดย คทาวุธ ครั้งพิบูลย์ (เคท)

การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคนข้ามเพศเป็นจำนวนน้อยมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการสร้างข้อเสนอในการอธิบายเรื่องของกะเทย หรือคนข้ามเพศที่จะมาอธิบายต่อสังคมไทย ที่มีความคิดความเชื่อว่ากะเทยหรือคนข้ามเพศนั้น ผิดปกติอันเป็นอิทธิพลมากจากการช่วงชิงการอธิบายด้วยวาทกรรมทางการแพทย์ ตะวันตก ที่ได้ระบุการเป็นกะเทยหรือคนข้ามเพศในบัญชีจำแนกโรค ซึ่งส่งผลให้ความรู้ในชุดวาทกรรมทางการแพทย์นี้เป็นที่ยอมรับและเป็นเรื่อง ของการสร้างความเข้าใจต่อสังคมและก่อกลายมาเป็นการนำเข้าเอาความเชื่อเหล่า นั้นมาสู่สังคมไทยในวงการแพทย์ โดยประเทศไทยได้นำบัญชีแยกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 เรียกอย่างย่อคือ ICD - 10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem) (สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.2541) มาใช้ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานการให้รหัสโรคที่เป็น สาเหตุการป่วยและสาเหตุการตาย เพื่อจัดจำแนกโรคกลุ่มต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับนานาชาติ  สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือจากผู้ชำนาญการพิเศษและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในประเทศไทย และต่างประเทศในการแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย  เพื่อความสะดวกในการใช้สำหรับบุคลากรทุกระดับ  ซึ่งในที่นี้ได้คัดลอกรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม  (Mental and behavioral disorders  = F00 - F99) และโรคระบบประสาท (Diseases of the nervous system = G00 - G99)(สำนักนโยบายสาธารณสุข.2541) การบันทึกนี้ได้ส่งผลต่อบุคลากรคนทำงานให้บริการทางสาธารณสุขในไทยใช้ในการ ให้บริการทางสาธารณสุขตามกฏเกณฑ์นี้และน้อยคนมากที่จะเข้าใจในการจำแนกเพื่อ ทำหารรักษาหรือในบริการ จึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจและเป็นส่วนที่หนุนเสริมฐานความเชื่อในความผิด ปกติของกะเทย

2011-03-03
Hits: 3091

อคติ การตีตราและเลือกปฏิบัติอย่างเสมอภาคฉบับเกย์ กะเทย (ภาคแรก)

stigmagayอคติ การตีตราและเลือกปฏิบัติอย่างเสมอภาคฉบับเกย์ กะเทย (ภาคแรก)

บ่ายวันนี้ (31 พฤษภาคม 2553) ฉันมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนพี่น้องกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และพันธมิตรอย่างเอดส์เน็ท ที่มาร่วมหัวจมท้ายกับประเด็นขับเคลื่อนในเรื่องการลดอคติ การตีตราและการเลือกปฏิบัติของชายรักเพศเดียวกัน ในการสร้างความเข้าใจและหาแนวทางการทำงานร่วมกับ อปท.ในอนาคต ฉันคิดว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะที่ทุนมันไหลไปที่ไหน เราก็ไหลตามมันไป แต่คงไม่ใช่เหมือนขอนไม้แห้งตายที่ไหลไปตามกระแสธารแห่งทุน หากแต่มันควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไหลไป ณ แห่งใดก็งอกก็เงยตามเนื้อนาบุญนั้น และที่สำคัญเวลาพูดถึง อปท. ฉันถามตัวเองว่านึกถึงใครบ้างหนอ? และมันก็มีคำตอบออกมาจากหัวสมอง ว่าน่าจะเป็นพวก อบต. เทศบาล อบจ. อะไรเทือกนั้น และต่อจากนั้นความรู้สึกประกายแวบๆ เข้ามาในจิตในใจฉันว่า ทำไมฉันรู้สึกกลัวคนเหล่านี้จัง ฉันหาเหตุผลไม่ได้แต่ก็ท้าทายกับพวกเราที่จะได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนจนกระทั่งถึงทำงานกับพวกเขา และความรู้สึกท้าทายนี้เองที่ทำให้ฉันเริ่มคิดใหม่เพื่อหาแนวร่วมในการทำงาน ต่อการสร้างและเปิดพื้นที่กับกลุ่มคนใหม่ๆ กลุ่มนี้
2010-06-05
Hits: 3262

กระแสสิทธิทางเพศในแวดวงสิทธิมนุษยชนโลก

whylgbtneedrights03กระแสสิทธิทางเพศในแวดวงสิทธิมนุษยชนโลก
ณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

“สิทธิทางเพศ” เป็นคำใหม่ในวงการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเดิมทีจะให้ความสนใจแต่สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสียงและยอมรับกันทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ หรือที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาผู้หญิง (CEDAW) ที่ประกาศในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งมีรัฐบาลทั่วโลกรับรองกว่า 150 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) ก็ไม่กล่าวถึงเรื่องเพศวิถี หรือสิทธิทางเพศเช่นกัน แม้มีบางมาตราพูดถึงความเสมอภาคทางเพศ สิทธิในการควบคุมการเจริญพันธุ์ และสิทธิที่จะปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรง แต่ก็ไม่ได้พูดถึงเสรีภาพทางเพศ บริการด้านสุขภาพทางเพศ หรือเพศศึกษาเลย

มุมมองที่บอกว่าสิทธิทางเพศ คือสิทธิมนุษยชนที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีนี้ นักวิชาการวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวหลายอย่างที่เกิดก่อน หน้านี้ เช่น การระบาดของเอชไอวี/เอดส์ การเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับเกย์และเลสเบี้ยน และการตกผลึกของขบวนการสิทธิสตรีที่เริ่มมองเห็นว่าเรื่องเพศวิถีเป็นหัวใจ ของการกดขี่ทางเพศ
2010-06-05
Hits: 3625

LGBT ไม่รู้จะ “โวย” ไปทำไม

whylgbtneedrights

LGBT ไม่รู้จะ “โวย” ไปทำไม

วิทยา แสงอรุณ

คอลัมน์นิสต์อิสระ และผู้จัดรายการวิทยุ Bangkok Radio for Men, FM 102 สี่ทุ่มทุกวันอาทิตย์

เร็วๆ นี้สำนักงานประกันสังคมประกาศปล่อยกู้หมื่นล้านบาทให้ผู้ประกันตนเอาเงินไป ซื้อ ปรับปรุง หรือรีไฟแนนซ์บ้านได้
คนโสด กู้ได้แบบโสดๆ ส่วนคนแต่งงานแล้ว สองแรงแข็งขยัน ยื่นกู้พร้อมกัน ได้เงินเพิ่มอีกเท่าตัว! ชายหญิงที่โสด ถ้าเจอคนถูกใจ จัดงานแต่งได้ จะจดหรือไม่จดทะเบียนก็ได้

ส่วนเกย์ ทอม ดี้ กะเทยที่โสด เจอคนถูกใจ ถ้ายังแอบอยู่ ก็ต้องคบกันแบบแอบๆ ถ้าเลิกแอบกันแล้ว ก็ต้องมาคิดอีกทีว่า แล้วเราสองคนจะเจออะไรบ้างต่อจากนี้ไป เพราะเราคู่กัน

2010-06-05
Hits: 2437

ฝ่ายซ้าย ต้องสร้างแนวร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหว GLBT

ฝ่ายซ้ายต้องสร้างแนวร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหว GLBT
ภาวิณี รัตนดารา

เมื่อพูดถึง GLBT หรือพวกเกย์ ตุ๊ด ทอม ดี้ และสาวประเภทสองที่สังคมเก่าเรียกกัน อดีตฝ่ายซ้าย พวกสหายเก่า หรือผู้ที่เรียกตัวเองว่านักสังคมนิยมในไทยมักจะมองว่าเป็นเรื่องไม่สลัก สำคัญอะไร ต้องเอาเรื่องการเมือง เรื่องประชาธิปไตย "เรื่องใหญ่ๆ" มาก่อน เรื่องเกย์ตุ๊ดหรือแม้แต่การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนด้านสตรีถือว่าเป็น เรื่องเล็ก เป็นเรื่องกระจอก หากสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้ว หรือปฏิวัติแล้วค่อยมาว่ากัน นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่รู้เลยว่า การต่อสู้ของ GLBT นี้พัฒนามาพร้อมกับการต่อสู้เพื่อสังคมนิยม การเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพทางเพศและการปลดแอกเกย์ เป็นประวัติศาสตร์เดียวกับประวัติศาสตร์สังคมนิยม

2010-05-07
Hits: 2435
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com