เวทีเสวนา... ใบแดง หน้าอกผิดรูปฯ โรคจิต… : ทางออกกะเทยในการเกณฑ์ทหาร
WEBSITE BANNER


เวทีเสวนา... ใบแดง หน้าอกผิดรูปฯ โรคจิต… : ทางออกกะเทยในการเกณฑ์ทหาร

เนื่องในวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ หรือ International Day Against Homophobia & Transphobia (IDAHOT)
เวลา 13.00 - 16.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชเทวี)

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงกลาโหมได้ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 35 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2597 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็น (12) ของวรรคสาม ในข้อ 3 แห่งกฏกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2597 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 “(12) ภาวะเพศสภาพไม่ต้องกับเพศกำเนิด(Gender ldentity Disorder)” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคี ได้ร่วมกันติดตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับกฏกระทรวงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะทำงานได้สรุปการติดตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจเลือกฯกับบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ภาพรวมมีการปฏิบัติที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับบุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดในทางที่ดีขึ้น

ในขณะเดียวกันเมื่อถึงขั้นตอนการตรวจร่างกายและการออกใบ สด.43 ของคณะกรรมการตรวจเลือก พบว่า มีมาตรฐานในการตรวจร่างกายของคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่บุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดไม่ได้ไปขอใบรับรองแพทย์จาก โรงพยาบาลในสังกัด และยังไม่มีการปรับเปลี่ยนร่างกายเช่น การศัลยกรรมแปลงเพศ และการศัลยกรรมทรวงอก แต่มีการเปลี่ยนแปลงร่างกายภายนอกเป็นหญิง เช่น การใช้ฮอร์โมนเพศหญิง และการแต่งกายเพศหญิง เป็นต้น ทางคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ได้พูดคุยตรวจสอบเบื้องต้นและได้ออก ใบสด. 43 ให้เป็นจำพวกที่ 2 “เพศภาวะไม่ตรงกับเพศกำเนิด” หรือถ้าทำการศัลยกรรมแปลงเพศ และการศัลยกรรมทรวงอกมาแล้ว ก็จะได้รับใบสด.43จำพวกที่ 2 “เพศภาวะไม่ตรงกับเพศกำเนิด”

บางพื้นที่ บุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดไม่ได้ไปขอใบรับรองแพทย์จาก รพ.ในสังกัด และยังไม่มีการปรับเปลี่ยนร่างกายเช่น การศัลยกรรมแปลงเพศ และการศัลยกรรมทรวงอกแต่เปลี่ยนแปลงร่างกายภายนอกเป็นหญิง เช่น การใช้ฮอร์โมนเพศหญิง และการแต่งกายเพศหญิง เป็นต้นทางคณะกรรมการตรวจเลือก ก็จะออกใบสด.43 จำพวกที่ 3 ป่วยรักษาไม่หายภายใน 30 วัน ปีถัดไปให้ไปขอใบรับรองแพทย์และมาใหม่

บางพื้นที่ บุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า “เพศภาวะไม่ตรงกับเพศกำเนิด” จาก รพ.ในสังกัดแต่ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนร่างกายเช่น การศัลยกรรมแปลงเพศ และการศัลยกรรมทรวงอกแต่เปลี่ยนแปลงร่างกายภายนอกเป็นหญิง เช่น การใช้ฮอร์โมนเพศหญิง และการแต่งกายเพศหญิง เป็นต้น ทางคณะกรรมการตรวจเลือก ก็จะออกใบสด.43 จำพวกที่ 3 ป่วยรักษาไม่หายภายใน 30 วัน โดยในปีถัดไปให้ไปขอใบรับรองแพทย์และมาใหม่ เป็นต้น ที่สำคัญผลกระทบที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจเลือกฯที่ไม่มีมาตรฐานเดียวกันส่งผลให้ บุคคลภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ถูกให้จับใบดำ ใบแดง และจับได้ใบแดง ทหารบก และเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2560 (สด.43) ถูกระบุว่า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 ข้อ2 (11) (5) โรคจิตอื่นๆ จำพวกที่ 4

จากเหตุการณ์ดังกล่าว มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดการเสวนา เวทีเสวนา... “ใบแดง หน้าอกผิดรูปฯ โรคจิต… : ทางออกกะเทยในการเกณฑ์ทหาร” เนื่องในวันยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ*ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.รายงานสถานการณ์จากการติดตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำปี พ.ศ. 2560

2.ร่วมกันผลักดันให้กระทรวงกลาโหม สร้างมาตรการและแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกันให้กับคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในกรณีที่บุคคลผู้มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อย่างปราศจาก อคติ ตีตราและเกลียดกลัวรวมทั้งระบุโทษต่อคณะกรรมการฯที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้

3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจในวิธีการ ช่องทาง และกลไกในการดำเนินการขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องชัดเจน สู่สังคมวงกว้างและกะเทย/คนข้ามเพศ ผ่านสื่อสาธารณะ

กำหนดการ
เวทีเสวนา... ใบแดง หน้าอกผิดรูปฯ โรคจิต… : ทางออกกะเทยในการเกณฑ์ทหาร
เนื่องในวันยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
เวลา 13.00 - 16.00 น.วันที่ 15 พฤษาคม พ.ศ. 2560  ห้องประชุม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

13.00-13.30 น.   ลงทะเบียน รับเอกสาร
13.30-13.40 น.  

กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย ไพศาล ลิขิตปรีชากุล กรรมการมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

13.40-13.50 น.  

รายงานสถานการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี พ.ศ.2560
โดย เจษฏา แต้สมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

13.50-14.50 น.     เสวนา... “ใบแดง หน้าอกผิดรูปฯ โรคจิต… : ทางออกกะเทยในการเกณฑ์ทหาร”
   

ผู้แทนจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดีกระทรวงกลาโหม
ณัชพล ขันทแพทย์ บุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดจับได้ใบแดง ทหารบก
วัชรพล แซ่ตัน บุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ถูกระบุโรคจิตอื่นๆ

    ผู้ดำเนินรายการโดย นัยนา สุพาพึ่ง มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
14.50 – 15.50 น.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ถาม/ตอบ)
15.50 น.  

ยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอต่อผู้แทนจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดี
โดย ผู้แทนองค์กรมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคี

16.00 น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
     

 poster-IDAHOT2017-s

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com