ลุกขึ้นเปลี่ยนสังคมไทยให้เท่าเทียม: พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
website banner2

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน<<< 

ด้วยโครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศและหรือกะเทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร เอเชียแปซิฟิค ทรานส์เจนเดอร์ เนตเวิร์ค สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดเวทีสาธารณะ “ลุกขึ้นเปลี่ยนสังคมไทยให้เท่าเทียม : พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ “ลุกขึ้นสร้างสังคมไทยให้เท่าเทียม” สู่สาธารณะ และสร้างพื้นที่พูดคุยอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศเพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมทางเพศ

โดยได้กำหนดจัด “เวทีสาธารณะลุกขึ้นเปลี่ยนสังคมไทยให้เท่าเทียม : พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:00 – 17:30 ณ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
เวทีสาธารณะ...ลุกขึ้นเปลี่ยนสังคมไทยให้เท่าเทียม: พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
เนื่องในวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
(International Day Against Homophobia & Transphobia)
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:00 -17.30 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

12:00 – 16:00   เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย “Transgender healthcare discrimination”
12:30 - 13:00   ลงทะเบียน
13:00 – 13:10   กล่าวถึงความเป็นมาของวัน IDAHOT โดย คุณเจษฎา แต้สมบัติ
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
13:10 – 13:20   กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
13:20 – 13:30  

กล่าวเปิดตัววีดีทัศน์ “ลุกขึ้นเปลี่ยนสังคมไทยให้เท่าเทียม”
โดย ตัวแทนจาก APTN และ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

13:30 - 16:00   เวทีสาธารณะ...
ลุกขึ้นเปลี่ยนสังคมไทยให้เท่าเทียม: พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
ร่วมพูดคุยโดย 
• คุณครูต้องตา จำเริญใจ ครูคนข้ามเพศ
• คุณซารีน่า ไทย นางแบบคนข้ามเพศ
• คุณชินรัตน์ บุตรโท เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลองค์การ NGOs สากล
• คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

• อ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะกรรมการจัดทำอนุบัญญัติของ
   พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และประธาน ThaiTGA

ดำเนินรายการโดย
• คุณนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
16:00 – 17:00   พิธีมอบรางวัล IDAHOT AWARDS 2016
โดยตัวแทนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย
17:00 – 17:30   มอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัคร

พิธีกรตลอดงาน โดย คุณเจนวิทย์ เชื่อสาวัตถี

*** อาหารว่างและน้ำดื่มมีแจกในงาน***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณโก๋ 086-304-0303 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณโน้ต 086-597-4636 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณเบญ 086-809-5535, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน<<<

poster IDAHOT2016-s2

Englishposter IDAHOT2016-s2

แผนที่การเดินทาง
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน หัวมุม ถ.พระราม 1 และ ถ.พญาไท
ตรงข้ามห้างมาบุญครอง และ สยามดิสคัฟเวอรี่ มีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
ศึกษารายละเอียดการเดินทางที่ http://en.bacc.or.th/content/location-map.html

ปฏิทินกิจกรรม

December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com