ประกวดภาพวาด,ภาพถ่ายและเรียงความ หัวข้อ “ความสุขและความงามบนความหลากหลาย”
EassyPhoto-website

 

ประกวดภาพวาด,ภาพถ่ายและเรียงความ
หัวข้อ “ความสุขและความงามบนความหลากหลาย”

แนวคิด : ความหลากหลายเป็นธรรมชาติแห่งความงามและเป็นพื้นฐานความสุข การมองความหลากหลายอย่างปราศจากอคติ  นับเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากความไม่รู้ และเป็นเสรีภาพทางความคิดอย่างแท้จริง

ที่มา : วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ

เดือนพฤศจิกายนมีความสำคัญในแง่ของสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยมีที่มาจากการที่เครือข่ายความหลากหลายทางเพศได้ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมต่อศาลปกครอง เพื่อให้แก้ไขข้อความในใบรับรองผลการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินของคุณ“สามารถ มีเจริญ” ที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อความในส่วนที่ระบุว่าตน "เป็นโรคจิตถาวร" ซึ่งเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความมนุษย์และทำให้เสื่อมเสียหรืออับอาย เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2549 ศาลปกครองกลางจึงพิพากษาเพิกถอนใบสำคัญดังกล่าวของนายสามารถ เฉพาะในส่วนที่ระบุข้อความว่า "เป็นโรคจิตถาวร" และแก้ไขเป็น "ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด" เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2554

นับว่าเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นในเรื่องการยอมรับของสังคมต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทางเครือข่ายความหลากหลายทางเพศจึงได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น”วันสิทธิความหลากหลายทางเพศ” ทั้งยังสอดคล้องกับหลักการยอร์กยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles) ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นความหลากหลายและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจำนวน 29 คน จาก 25 ประเทศ ที่ได้ประชุมร่วมกันระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2549 ที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจัดทำหลักการฉบับนี้ขึ้นเป็นแนวทางการทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

และเพื่อเน้นย้ำถึงสาระ ความสำคัญของวันนี้ ทางมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดภาพถ่ายนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ถึงความสำคัญของสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศขึ้น

กติกาการส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  นักเรียน และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15-18 ปี

ระยะเวลาการส่งเรียงความ : ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2557

ตัดสิน : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : กรุงเทพมหานคร
• รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศ 3000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลดีเด่น 1500 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย 1000 บาท จำนวน 3 รางวัล

หลักเกณฑ์การส่งเรียงความ : ส่งผลงานที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง  ลงในกระดาษ  A4  ใช้ตัวพิมพ์แบบ Angsana UPC ขนาด 16 ความยาวไม่เกิน  2  หน้ากระดาษ

หลักเกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน
1.สัมพันธภาพ เอกภาพ  : เนื้อหาที่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2.ดีด้วยองค์ประกอบ : ครบถ้วนด้านองค์ประกอบของการเขียนตามหลักวิจิตรศิลป์ มีคำนำและสรุปชัดเจน
3.ตอบโจทย์ได้ : สอดคล้อง และถูกต้องตามหัวข้อการประกวด
4.ใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงรณรงค์ได้ : สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการพิทักษ์ รักษาสิทธิมนุษยชน

วิธีการส่งผลงาน : ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า ประกวดเรียงความ  “ความสุขและความงามบนความหลากหลาย”
ส่งมาที่ เอกรินทร์ เกิดสูง เลขที่ 70 อาคารรีเจ้นท์คอร์ท ซอยเพชรบุรี 4 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.thaitga.com  /  รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดเพิ่มเติม : 083-013-6851 คุณการ์ตูน / 086-304-0303 / คุณโก๋

***************************************

กติกาการส่งภาพวาด,ภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  นักเรียน,นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาการส่งภาพ : ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2557

ตัดสินเรียงความ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : กรุงเทพมหานคร
• รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลรองชนะเลิศ 3000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลดีเด่น 1500 บาท จำนวน 1 รางวัล
• รางวัลชมเชย 1000 บาท จำนวน 3 รางวัล

หลักเกณฑ์การส่งประกวด : ภาพถ่าย
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่จัดทำขึ้นด้วยตนเอง ขนาดไม่เล็กกว่า ขนาด 8 x 12 นิ้ว ไม่จำกัดชนิดหรือประเภทของกล้อง พร้อมใส่กรอบกระดาษ
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อิสระ สามารถปรับสี ตกแต่ง แก้ไขในด้านเทคนิคตามที่ผู้ถ่ายเห็นสมควร เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น
3. หากถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลต้องส่งผลงานพร้อมไฟล์ภาพที่มีความละเอียดของภาพพอประมาณ สามารถนำไปขยายใน ขนาด 8 x 12 นิ้ว ได้อย่างชัดเจน
4. ด้านหลังภาพระบุ ชื่อภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ สถานที่บันทึกภาพ พร้อมคำบรรยายภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทนและห้ามมิให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
7. คณะกรรมการตัดสินภาพ มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุธรณ์มิได้
8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
9. กรรมสิทธิ์ในชิ้นผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของภาพและมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

หลักเกณฑ์การส่งภาพ : ภาพวาด
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ขนาด 8 x 12 นิ้ว ไม่จำกัดประเภทของภาพวาด
2. ระบุชื่อ นามสกุล ชื่อภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมคำบรรยายภาพ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่จัดทำด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทนและห้ามมิให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
5. คณะกรรมการตัดสินภาพ มีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุธรณ์มิได้
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
7. กรรมสิทธิ์ในชิ้นผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของภาพและมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

หลักเกณฑ์การตัดสินและให้คะแนน
1. สวยด้วยแสง แรงด้วยสี : บรรยากาศแวดล้อมมีความเหมาะสม และแสดงออกซึ่งความงดงามของกิจกรรม อารมณ์และสีสันของภาพ ที่ถ่ายทอดออกมาแล้วเป็นแรงบันดาลใจทางบวก ไม่เป็นการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของกะเทย
2. ดีด้วยองค์ประกอบ : ครบถ้วนด้านองค์ประกอบภาพตามหลักวิจิตรศิลป์
3. ตอบโจทย์ได้ : สอดคล้อง และถูกต้องตามหัวข้อการประกวด
4. ใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงรณรงค์ได้: สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน และทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการพิทักษ์ รักษาสิทธิมนุษยชน

วิธีการส่งภาพ : ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพ  “ความสุขและความงามบนความหลากหลาย”

ส่งมาที่ เอกรินทร์ เกิดสูง เลขที่ 70 อาคารรีเจ้นท์คอร์ท ซอยเพชรบุรี 4 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.thaitga.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : 083-013-6851 คุณการ์ตูน / 086-304-0303 คุณโก๋

Poster-EassyPhoto-contest-website

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com