โครงการกันและกัน มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ
banner_website_TTGAกำหนดการ พิธีมอบทุนการศึกษาแำก่น้องๆ โรงเรียนจารุศรบำรุง
วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนจารุศรบำรุง คลองหลวง ปทุมธานี

 

10.00 -10.15 น.   ผู้อำนวยการโรงเรียนจารุศรบำรุง หรือตัวแทน กล่าวต้อนรับ
10.15-10.30 น.    ตัวแทนโครงการกันและกันครั้งที่ 2 กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ
10.30-11.00 น.    มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ ถ่ายรูปร่วมกัน

11.00-12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และเยี่ยมชมโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน Google map: http://goo.gl/maps/HSuqA

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ โรงเรียนจารุศรบำรุง
วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนจารุศรบำรุง คลองหลวง ปทุมธานี

โรงเรียนจารุศรบำรุงเปิดสอนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2511 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล (ปฐมวัย) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมวันเขต 1 แม้ว่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังและนิคมอุตสาหกรรมรมในย่านปทุมธานี แต่นักเรียนและครอบครัวก็ยังมีความยากลำบากในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลาน ผนวกกับช่วงอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้โรงเรียนและย่านที่อยู่อาศัยของนักเรียนและผู้ปกครองได้รับความเสียหายอย่างหนัก และยังต้องการความช่วยเหลืออีกจำนวนมาก ในการฟื้นฟูทั้งสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์การเรียน รวมถึงทุนการศึกษา

ดังนั้น โครงการกันและกัน ร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนและครอบครัว สำหรับพื้นที่ปริมณฑลที่ถูกมองข้าม

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงิน (กองทุนละ 3,000 บาทต่อ นักเรียนผุ้รับทุน 1 คน), ชุดนักเรียน, รองเท้า, กระเป๋าเป้, ชุดหนังสือประกอบการเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงป.6, อุปกรณ์กีฬา, และเครื่องดนตรี เพื่อมอบให้กับโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ โรงเรียนจารุศรบำรุง เลขที่ 96 หมู่ 18 ถนนจารุศร (คชสาร) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 029095838, 025204448 และโทรสาร 029095838

โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดังรายนามต่อไปนี้

****คณะที่ปรึกษา****
รศ.ดร.วริยา ชินวรรณโณ
รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
อาจารย์สมหมาย นัยโมกข์
ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
ดร.ภัทรียา กิจเจริญ
ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
ดร.โทมัส กวาดามูส
ดร.อนุสรน์ พยัคฆาคม
คุณมุจลินท์ ชลรัตน์
คุณกฤษณี เสนาเก่า
คุณสิริกร โสภา
คุณสร้อยบุญ ทรายทอง
คุณสุวรรณี หาญมุสิกวัฒนกูร
คุณTimo Ojanen
คุณณัฐยา บุญภักดี
คุณจิตติมา ภานุเตชะ
คุณสุมาลี โตกทอง
คุณนัยนา สุภาพึ่ง
คุณจันจิรา บุญประเสริฐ
คุณดนัย ลินจงรัตน์
คุณทฤษฎี สว่างยิ่ง
คุณบงกช บุญประสาน
คุณณัฐชนนท์ อ้นเกตุ
คุณพงศธร จันทร์เลื่อน
คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ
คุณบุญยก บุญญาภิสมภาร
คุณซั้ว ปลอดภิญโญ
คุณสุจิรา สามัคคีคารมย์
คุณมารศรี วุฒิพงษ์
คุณพรรณี วงษ์เล็ก
คุณพีระพันธ์ ชูชาติ
คุณประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ
คุณปัญญา ปลอดภิญโญ
คุณรัชนี แต้สมบัติ
คุณสุชฤทธิ์ แต้สมบัติ
คุณกร ครั้งพิบูลย์
คุณพรรณพิมล ครั้งพิบูลย์
คุณน้ำอ้อย คำชื่น
คุณภานุการณ์ คงเวียง
คุณพิมพ์ธันวา จงสวัสดิ์
พญ.สิรอัยย์กร น้าสุนีย์***คณะกรรมการดำเนินโครงการ***
คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์
อาจารย์สุพันธ์ เปรมปรีดิ์
คุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร
คุณกนกพร สุขประเสริฐ
คุณคทาวุธ ครั้งพิบูลย์
คุณฐิติญานันท์  หนักป้อ
คุณปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์
คุณรัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข
คุณปธิตา จันทร์สว่าง
คุณชานันท์ ยอดหงษ์
คุณชยานันท์ มโนเกษมสุข
คุณวชิรา จันทร์ทอง
คุณเอกรินทร์ เกิดสูง
คุณภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์
คุณสุนิสา สิงโต
คุณภารดี ปลอดภัย
คุณภัทราภรณ์ ภูบาล

คุณวราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์
คุณวรรดี   แป้นรอด
คุณดนัย เจริญสุข
ร.ต.อ.หญิง ภาณุมาศ  รัตนธรรมสกุล
คุณนราธิป เจริญฉิม
คุณธนัญญา สังขมาลย์
คุณศุจิรัตน์ พุทธิวรา
คุณชุติมา สิงหนาถ
คุณเจษฎา แต้สมบัติ
คุณสิรินยา สยางกูล
ทพ.จักกฤษช์ สยางกูล
ทพญ. ธนิดา โพธิ์ดี
คุณวรรณวรางค์ พงษ์นาค
คุณกฤษติกานต์ แก้วโรจน์วงศ์
คุณภัทรี มหาธีรสมบัติ
คุณฐนิดา อภิชนะกุลชัย
คุณพิมลดา ชัยวัฒนพงศ์
คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล
คุณณัฐชานันท์ พิบูลภักดิพงศ์


*****ท่านผู้สนใจบริจาคสามารถบริจาคด้วนตัวเองผ่านซองอนุโมทนา หรือ โอนผ่านบัญชี ด้านล่าง *****
ชื่อบัญชี : เจษฎา แต้สมบัติ
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ประเภท: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 333-228-033-2

(หากโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งยอดได้ที่รายนามด้านล่าง หรือ แฟ็กใบหลักฐานการโอนเงินมายัง 02-4419184 ต่อ 112 )
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com