เวทีนำเสนอผลการวิจัยกฎหมายคู่ชีวิต LGBT

Marriage-research

ด้วยมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ร่วมกับมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร ได้จัดทำโครงการ “เพศวิถีที่หลากหลาย ในความหมายของครอบครัว” เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย 2 เรื่อง คือ 1. “บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย”  2.“ความหมาย ความต้องการ และประสบการณ์การยอมรับการใช้ชีวิตคู่ของ LGBT จากครอบครัว”

มูลนิธิฯ ได้กำหนดจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลหลากหลายทางเพศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ท่านที่สนใจแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ทาง Email: คุณปอย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และคุณจอย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นะคะ

(ร่าง) กำหนดการเวทีเสนอผลการวิจัย บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย และความหมาย ความต้องการและประสบการณ์ การยอมรับการใช้ชีวิตคู่ของ LGBT จากครอบครัว
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์*
จัดโดย มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ร่วมกับมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

09.00-09.30 ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.30-09.35 กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์
โดย นัยนา สุภาพึ่ง มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
09.35-12.00 นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง "บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย"
โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เติมเต็ม โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย**
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง "ความหมาย ความต้องการและประสบการณ์ การยอมรับการใช้ชีวิตคู่ ของ LGBT จากครอบครัว"
โดย อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เติมเต็ม โดย ผศ. ดร. โทมัส กวาดามูส มหาวิทยาลัย Pittsburgh
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม

พิธีกรตลอดงาน เจษฎา แต้สมบัติ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

อาหารว่างเช้า- บ่าย บริการในห้องประชุม
**อยู่ในระหว่างการประสานงาน
2013-06-10
Hits: 1951
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com