เสวนาเรื่อง...มายาคติความสวยกับชีวิตกะเทยไทย

mythbeautyTG2

ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง...มายาคติความสวยกับชีวิตกะเทยไทย
วันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 207 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
2012-08-19
Hits: 1898

บรรยายเรื่องเวทีหมอลำกับชีวิตกะเทยอิสานและม้าขี่กับการเป็นร่างทรงของกะเทยล้านนา

TGAbanner020712

ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร ขอเชิญฟังการบรรยายวิชาการ
เรื่อง...เวทีหมอลำกับชีวิตกะเทยอิสาน
โดย ผศ.ดร.พรเทพ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง...ม้าขี่กับการเป็นร่างทรงของกะเทยล้านนา
โดย อ.สุระ อินตามูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 13:00-15:30 น. ห้อง 207 ชั้น 2
ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถยนต์
- จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานกรุงธน (ซังฮี้)
ลงจากสะพานกรุงธน ตรงมาตามถนนสิรินธร ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัลสนิทวงศ์-สิรินธร
ผ่านห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับถนนบรมราชชนนี เมื่อลง
สะพาน ให้ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 500 เมตร”)
ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

- จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
ลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ตรงมาตามถนนบรมราชชนนีระดับดินโดยไม่ขึ้นทางคู่ขนาน
ลอยฟ้า แต่ให้ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัลสนิทวงศ์-บรมราชชนนี ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับ (ซึ่งจะเป็นทางบังคับเลี้ยวซ้าย เพื่อไปทางพุทธมณฑล) เมื่อลงสะพาน ให้ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๕๐๐ เมตร ”) ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

การเดินทางโดยรถประจำทาง
รถประจำทางที่ผ่านหน้าศูนย์ฯ
รถปรับอากาศ - ปอ.66, ปอ.511,  ปอ.515, ปอ.516, ปอ.530, ปอ.539
รถธรรมดา - สาย 19, 40, 57, 123, 124, 125, 127, 149,146

ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่ได้ที่ http://www.sac.or.th/main/contact.php

ขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.พรเทพ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2012-06-14
Hits: 2031

เสวนา...ภาษาและอคติต่อเกย์ กะเทยในสื่อไทย

05-25-2012seminar-media-bias

เสวนา...ภาษาและอคติต่อเกย์ กะเทยในสื่อไทย
วันที่ 25 พค 55 ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง ภาษาและอคติต่อเกย์ กะเทยในสื่อไทย
วิทยากร คุณวิทยา แสงอรุณ รายการ Pink Mango
เริ่มเวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ


การเดินทางโดยรถยนต์

- จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานกรุงธน (ซังฮี้)
ลงจากสะพานกรุงธน ตรงมาตามถนนสิรินธร ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัลสนิทวงศ์-สิรินธร
ผ่านห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับถนนบรมราชชนนี เมื่อลง
สะพาน ให้ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 500 เมตร”)
ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

- จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
ลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ตรงมาตามถนนบรมราชชนนีระดับดินโดยไม่ขึ้นทางคู่ขนาน
ลอยฟ้า แต่ให้ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัลสนิทวงศ์-บรมราชชนนี ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับ (ซึ่งจะเป็นทางบังคับเลี้ยวซ้าย เพื่อไปทางพุทธมณฑล) เมื่อลงสะพาน ให้ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๕๐๐ เมตร ”) ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

การเดินทางโดยรถประจำทาง

รถประจำทางที่ผ่านหน้าศูนย์ฯ
รถปรับอากาศ - ปอ.66, ปอ.511,  ปอ.515, ปอ.516, ปอ.530, ปอ.539
รถธรรมดา - สาย 19, 40, 57, 123, 124, 125, 127, 149,146

ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่ได้ที่ http://www.sac.or.th/main/contact.php

ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
2012-05-22
Hits: 1820

สัมมนาเรื่องข้อยกเว้นในมาตรา 3 ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ... เลือกปฏิบัติ?

Banner-seminar-gender-equality-law

"การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ หมายถึง การกระทำหรือไม่กระทำการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจำกัดสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือหญิงหรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เว้นแต่ในการกรณีมีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธาร"

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา   ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  โดยในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย การกำหนดนิยามความหมายต่างๆ  การกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.)  พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่ รวมถึง ได้กล่าวถึงสำนักงานในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการ สทพ.ด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม ในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้กำหนดนิยามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยระบุให้มีข้อยกเว้นโดยกล่าวถึงเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ. ซึ่งกำหนดไว้เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ และการเข้าถึงโอกาสและสิทธิต่างๆ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 256 และ 257 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งได้กำหนดไว้ประการสำคัญหนึ่งในด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญในเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์     สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ จึงพิจารณาเห็นสมควรพิจารณาเนื้อหาสาระในร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว มุ่งสู่การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมการ   เคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  โดยยึดหลักการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง ข้อยกเว้นในมาตรา 3 ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ... เลือกปฏิบัติ? ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วยจะเป็นพระคุณ


ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณกิติพร บุญอ่ำ (กอล์ฟ) โทร 021413919, 0868054803

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง ข้อยกเว้นในมาตรา 3 ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ... เลือกปฏิบัติ?
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555  เวลา 13.00– 16.30 น.
ณ ห้องเสวนา ชั้น 6  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
อาคารB ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.45 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
13.45-16.15 น. อภิปราย “เรื่อง ข้อยกเว้นในมาตรา ๓ ตามพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ... เลือกปฏิบัติ?
วิทยากรโดย

- ดร. นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

- คุณอังคณา  นีละไพจิตร นายกสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.)

- คุณณัฐยา  บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

- ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ คุณอุษา  เลิศศรีสันทัด มูลนิธิผู้หญิง
16.15-16.30 น. สรุปผลการสัมมนา และปิดการสัมมนา โดยนายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2012-05-14
Hits: 2096
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com