ก้าวต่อไปของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
LGBTRightsDay2012
จัดเวทีสาธารณะ ก้าวต่อไปของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ร่วมจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมฟ้าสีรุ้ง เครือข่ายเพื่อกะเทยไทย มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร สะพาน กลุ่มบ้านเราแสนสุขใจ และมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

แผนที่การเดินทาง <<<

กำหนดการ
08:00-09:30 ลงทะเบียนการสัมมนา
09:30-09:40 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีสาธารณะ โดย นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
09:40-10:30 อภิปราย เรื่อง สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย นำการการอภิปรายโดย ดร.กนกวรรณ ธาราวรรณ
ร่วมอภิปรายโดย
- การตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ (ทหารเกณฑ์ )
โดย พันเอกไตรจักษ์ นาคะไพบูลย์ ผอ.กองการสัสดีกระทรวงกลาโหม
-การแก้ไขรายการคำนำหน้าชื่อ โดย สิริรลดา โตครพัฒน์
- การรับบริจาคเลือดของสภากาชาดไทย โดย สุภัทรา นาคผิว
10:30-12:30 ระดมความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสวัสดิการทางสังคม นำการการอภิปรายโดย สุภัทรา นาคผิว
ร่วมอภิปรายโดย
- ดนัย ลินจงรัตน์
- สุมาลี โตกทอง
- คทาวุธ ครั้งพิบูล
12:30-13:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30-16:30 ก้าวต่อไป กรณีศึกษา กฎหมายรับรองสถานะคู่ชีวิต ร่วมอภิปรายโดย
- ทินกิจ นุตวงษ์ นักวิจัยอิสระ
- รณภูมิ สามัคคีคารมย์
- ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
- ไพศาล ลิขิตปรีชากุล**
16:30-16:45 สรุปการสัมมนา/ปิดการสัมมนา โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิธีกรตลอดงาน เจษฎา แต้สมบัติ


โครงการสัมมนาเรื่อง ก้าวต่อไปก้าวต่อไปของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยยึดถือหลักการสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาทั่วไปได้รับทราบถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชน มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมสร้างกลไกส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

ปัจจุบันเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะของกลุ่มบุคคลที่มีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น  หญิงรักหญิง, ชายรักชาย, และคนข้ามเพศ ทั้งในสังคมทั่วไป  สื่อมวลชน และองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรดังกล่าวและมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย แต่การดำเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกรณีกระทรวงกลาโหม กรณีบันทึกผลการตรวจเลือกทหารกองประจำการเอกสาร สด.43 ของบุคคลที่มีเพศกำเนิดเป็นชายแต่เลือกดำเนินชีวิตเพศหญิง (สาวประเภทสองหรือกะเทย) ที่ระบุว่าเป็นโรคจิต โรคจิตถาวร จนกระทั่งตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางว่าเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงมีคำพิพากษาเพิกถอนใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกนเข้ารับราชการประจำการ พ.ศ.๒๕๔๘ (แบบ สด.๔๓) โดยให้ใช้คำว่า ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด (Gender Identity Disorder)  จึงเป็นที่มาที่กลุ่มเครือข่ายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของประเทศไทย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และเครือข่ายบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูล รูปธรรมปัญหากรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน  การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น กรณีบริษัทประกันภัยปฏิเสธไม่รับประกันชีวิตให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ระบุให้คู่ชีวิตรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ รวมทั้งกรณีพระราชบัญญัติคำนำหน้านามบุคคล ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเปลี่ยนคำนำหน้านาม เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ซึ่งเป็นกลไกในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น คณะอนุกรรมการ           

ด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข  ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้ง เครือข่ายเพื่อกะเทยไทย มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร กลุ่มสะพาน และมูลนิธิ forsogi จึงได้จึงจัดโครงการสัมมนาเรื่อง ก้าวต่อไปก้าวต่อไปของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 17.00  น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6        สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
1.ระดมความคิดเห็นจากบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะของกลุ่มบุคคลที่มีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะเป็นบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ
2.เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นข้อเสนอด้านนโยบายสวัสดิการสังคม กฎหมายต่อรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นข้อเสนอด้านนโยบายกฎหมายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกฎหมายรับรองสถานะคู่ชีวิต

วิธีดำเนินการ จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

กลุ่มเป้าหมาย
1.กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมการประชุม  จำนวน ๑๒๐ ท่าน  ประกอบด้วย
2.ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐ จำนวน
3.ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม
4.กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ  
5.ผู้แทนจากสถาบันวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ
6.คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วัน/เวลา/สถานที่ดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 29  พฤศจิกายน  2555  เวลา 09.00-17.00  น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบ
1.คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุขในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย  
3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4.สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
5.เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
6. มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร
7.สะพาน
8.กลุ่มบ้านเราแสนสุขใจ
9.มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com