วันสิทธิมนุษยชนสากล 2012
HRSday2012

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับรู้ และเรียนรู้ร่วมกันในวงกว้าง รวมทั้งให้ได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ทำงานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยใช้หัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ว่า “เมื่อถูกละเมิดสิทธิ  ความจริงต้องปรากฏ”  ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในงานนี้จะมีกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ การมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเสวนา เรื่อง “เมื่อถูกละเมิดสิทธิ  ความจริงต้องปรากฏ  งดย่ำยีผู้เสียหาย”การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรเครือข่าย และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับรู้ และเรียนรู้ร่วมกันในวงกว้าง รวมทั้งให้ได้รับทราบข้อมูลของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ทำงานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพื่อมอบรางวัลให้เป็นขวัญ และกำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยกำหนดจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้า้ใจในวิถีชีวิตและตัวตนกะเทย มั่งหวังให้ลดอคติ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังมีกิจกรรมไขข้องสงสัยการเกณฑ์ทหารปี 2555 เพื่อสรา้งความเข้า้ใจและการเตรียมวามพร้อมสำหรับกะเทยที่เข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารในปี 2556 แล้วพบกันที่บูธฯ ในงานดังกล่าวนะคะ

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 -ลงทะเบียน
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การแสดงลำตัด โดย แม่ศรีนวล นิมา และคณะ
09.00 - 09.15
-พิธีเปิดงาน
-การขับร้องเพลงแหล่ “สิทธิมนุษยชน” โดย ดร.ชินกร ไกรลาศ
-กล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดย นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม  ประจำปี 2555
-กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
09.15 - 09.30
-การปาฐกถาพิเศษ โดย  พระมหาวุฒิชัย   วชิรเมธี
09.30 - 10.30 -พิธีมอบรางวัล
-การฉายวีดิทัศน์บุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัล
-การอ่านบท กวีนิพนธ์ ของ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล
โดย สุจริต บัวพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และกรรมการปรับปรุงกฎหมาย  กระทรวงวัฒนธรรม
-การมอบรางวัลเกียรติยศ  “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”
-การมอบรางวัล บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2555 
โดย  ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-การกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล  
โดย  ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-การกล่าวแสดง ความรู้สึก
โดยบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง  และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2555
10.30 - 11.00 -การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การแสดงหมอลำ โดย แม่ราตรี ศรีวิไล และคณะ
11.00 - 12.00 การเสวนาเรื่อง “เมื่อถูกละเมิดสิทธิ ความจริงต้องปรากฏ งดย่ำยีผู้เสียหาย”
โดย  บุรฮันนุดีน  สมะยี
นที ธีระโรจนพงษ์
รสิตา ซุยยัง
พิกุล พรหมจันทร์
ดำเนินการเสวนา โดย สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
12.00 - 13.00 การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การแสดงลิเก โดย   คณะลิเกคำนวณวัยคะนอง
13.00 - 14.00 การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน (รอบชิงชนะเลิศ)
14.00– 14.30 การแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การขับร้องเพลงอีแซว โดย แม่ขวัญจิต  ศรีประจันต์  และคณะ
14.30 - 14.45 การประกาศผลการแข่งขันโต้สาระวาทีระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
14.45 ปิดงานCopyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com