กะเทยไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตย

LGBTIPolitical2011
“ สิทธิเลือกตั้ง : การมีส่วนร่วมทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตย กับการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”

วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ติดกับถนนราชดำริ

จัดโดย มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร ร่วมกับ สมาคมฟ้ารุ้งแห่งประเทศไทย เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย กลุ่มสะพาน กัลยาสโมสร บ้านนุ่มเกสต์เฮาส์ www.lovepattaya.com มูลนิธิเพื่อนชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบและปลอดภัย(M-PLUS) คณะทำงานเพื่อสิทธิหญิงรักหญิง ทอมดี้ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และ บางกอกเรนโบว์
2011-06-15
Hits: 2242

วันยุติความเกลียดชังต่อความหลากหลายทางเพศนานาชาติ

IDAHO

วันยุติความเกลียดชังต่อความหลากหลายทางเพศนานาชาติ
ถือเป็นวันรณรงค์ยุติความเกลียดชังต่อ gay , lesbian , bisexual , transgender , intersex , queer

กะเทยไทยชวนเพื่อน ร่วมแสดงพลังเพื่อหยุดความเกลียดชัง โดยส่งข้อความรณรงค์ของคุณ "........................................"
มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2011-05-15
Hits: 1897

เสวนาชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย

BannerNarrativesLGBTIQs

โครงการเสวนา “ชีวิตที่ถูกละเมิด เรื่องเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฏหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ”
Violated Lives : Narratives from LGBTIQs and International Human Rights Law


หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 บัญญัติว่า การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศจะกระทำมิได้ และคำอธิบายรายมาตราในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอธิบายความแตกต่างเรื่อง “เพศ” ว่าหมายถึง อัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual identity) เพศสภาพ (Gender) และความหลากหลายทางเพศ (Sexual diversity) ซึ่งสอดคล้องกับการตีความของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติ

“หลักการยอกยาการ์ตา” (The Yogyakarta Principles) คือแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านความหลากหลายทางเพศตามมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับวิถีทางเพศ(Sexual orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ(Gender Identity)

“หลักการยอกยาการ์ตา” (The Yogyakarta Principles) กำหนดขึ้นจากการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและองค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลก (รวมทั้งที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ)  ได้ประชุมกัน ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อวางมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติในประเด็นเกี่ยวกับวิถีทางเพศ(Sexual orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ(Gender Identity)โดยใช้บรรทัดฐานจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้ว เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
2011-05-14
Hits: 3413
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com