งานเสวนา Insects in the Backyard: แหกกรงความคิด เพื่อสิทธิมนุษยชน

Insects_in_the_Backyard02งานเสวนา "Insects in the Backyard: แหกกรงความคิด เพื่อสิทธิมนุษยชน"
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 13:30-16:00 น.
ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ชั้นใต้ดิน2 (U2) หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่ง (จำนวนจำกัด 70 ที่นั่ง)
ได้ที่ 081 634 3450 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เนื่องจากในกรณีศาลปกครองอนุญาต ทางผู้จัดจะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสถานที่และกำหนดการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อการฉายหนัง)
จากการที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ พิจารณาไม่ผ่านและไม่อนุญาตให้ฉายภาพยนตร์เรื่อง Insects in the Backyard ในประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่ามีเนื้อหาขัดต่อมาตรา 29 ในพรบ.ภาพยนตร์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากมีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน และผู้กำกับภาพยนตร์ดังกล่าว คือ คุณธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วย กฎหมาย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา และพร้อมกันนั้นได้ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้ฉายภาพยนตร์ดังกล่าว ได้เพื่อการศึกษาประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากนักวิชาการ สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ที่ทำงานในประเด็นเพศ เพศวิถี เพศสภาวะ และความหลากหลายทางเพศ และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงและสื่อสารความคิดเห็น และสิทธิในการผลิตและเข้าถึงผลงานทางวัฒนธรรม ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2011-05-04
Hits: 2195

โครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง

PosterRSAT2011โครงการประกวดหนังสั้นสีรุ้ง Thai Rainbow Short Film 2011
ครอบครัวไทย : ความหลากหลายทางเพศ สู่ความสมดุล และความสุข


แนวคิดของโครงการ
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่หล่อหลอม และขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จากการเปลี่ยนแปลงบริบทแห่งการพัฒนาของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวและสังคม สถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอลง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ปัญหาการบริโภคนิยม ปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศของลูก ฯลฯ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ และกระแสวัตถุนิยมที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศทำให้ครอบครัวต้องดิ้นรนแข่งขันกัน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลง ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถทำได้โดยการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง และเข้าใจกันในครอบครัว เป็นการส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความเอื้ออาทรต่อกัน และมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม และประเทศชาติ
2011-05-04
Hits: 3111
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com