กกต.จัดสัมมนาเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
LGBTI_seminar_election_2011
กกต.จัดสัมมนาเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ


เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ สนง.กกต.จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ที่โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมี ผอ.สุวิทย์    ญาตินิยม ผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่าน  รศ.วิสุทธิ์  โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง ประธานพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายความหลากหลายทางเพศมีความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔   เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเสมอภาคในสังคม และเพื่อต้องการให้สมาชิกเครือข่ายฯมีส่วนร่วมในทางการเมือง ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง   มีสมาชิกเครือข่ายความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน ๑๖๔ คน

หลังพิธีเปิด รศ.วิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “วัฒนธรรมการปกครองระบอบประชาธิปไตย” โดยมีสาระสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงสังคมประชาธิปไตย ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและมีวินัยที่ดีในตนเอง  ให้เกียรติและเคารพต่อกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และขอให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง

ในตอนบ่าย  ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ  เลขาธิการ กกต. ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “บทบาทเครือข่ายความหลากหลายทางเพศในการส่งเสริมการเลือกตั้ง ส.ส.” โดยขอให้เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ได้ช่วยเหลือภารกิจของสำนักงาน กกต.ในการเลือกตั้ง ดังนี้    

๑.บทบาทในการเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสำคัญของการเลือกตั้ง ข้อห้ามของกฎหมายเลือกตั้ง  ผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียง

๒.ขอให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

๓.กระตุ้นบุคคลในครอบครัว เพื่อนๆ ประชาชนทั่วไป โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ให้สนใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

๔.บทบาทในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เช่น ปากต่อปาก หรือผ่านอินเตอร์เน็ต  โซเชียลมีเดีย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ect.go.th/newweb/th/news/detail.php?id=2805&SystemModuleKey=cms
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com