เวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนครั้งที่ 5
sexeducation9

กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และเกย์

เชิญชวนพี่พ้องน้องเพื่อนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทั้งเนื้อหาสาระ และความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆ ในงาน

เวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนครั้งที่ 5
“ก้าวที่เก้า...ก้าวที่กล้า: เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ”
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2554  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพฯ

วันที่ 4 สิงหาคม 2554

บรรยาย
“เปิดโลก เพศวิถีหลากหลายทางเพศ”

หนึ่งในวิทยากร คือ คุณสุไลพร ชลวิไล บ้านนุ่มเกสต์เฮ้าส์ และคณะทำงานผู้หญิงในงานเอดส์
เวลา: 13.00 - 14.30 น.
ห้อง: P 8 เวทีเสวนา (ศาลาไทย)

*****************************

ลูกศิษย์เป็นเกย์!.................เพื่อนหนูเป็นกะเทย!
คุณครูเป็นทอม!..................แล้วยังไง???

"เรียนรู้และเข้าใจ LGBT ในชั้นเรียนของคุณ"
เวลา: 15.00 - 16.30 น.
ห้อง: SB 11 (สวนกง-หยกกง)

ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งคุณครูและนักเรียน หากลูกศิษย์เรา เพื่อนเรา หรือตัวเราเป็น LGBT จะเรียนรู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตซึ่งกันและกันได้อย่างไร

*****************************

"หนังสั้นสีรุ้ง"
เวลา: 15.00 - 16.30 น.
ห้อง: ฉายหนังXXX

หนังสั้นเกี่ยววิถีชีวิตกะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหยิง ชานรักชาย และเกย์ ที่สะท้อนมุมองที่แตกต่างหลากหลายในสังคมไทย ตัวอย่างเช่น เพศนิพพาน, ความสุข, ตัวประหลาด, รัก"ผู้"หญิง, แมลงสาบ, Hug me, และเจ้าชานนิทรา เป็นต้น

*****************************

การประชุมวิชาการ เพศศึกษาเพื่อเยาวชนครั้งที่ ๕

ก้าวที่เก้า...ก้าวที่กล้า: เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ

๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จัดโดย ภาคีเพศศึกษา และองค์การแพธ

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ความเป็นมา

โครงการ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาแก่เยาวชนใน สถานศึกษา เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖[๑]โดย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก (Global Fund for HIV/AIDS, TB, Malaria)ผ่านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเป็นการทำงานร่วมกันของ ๒๐ องค์กรภาคีทั้งในภาคการศึกษา สาธารณสุข ภาครัฐอื่นๆ องค์การพัฒนาเอกชน รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานเพศศึกษาในสถานศึกษากว่า ๑,๔๐๐แห่ง ใน ๔๓ จังหวัด

โอกาสที่โครงการ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๙ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการฯ คือ การจัดประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อ ส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ร่วมโครงการ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปีที่ผ่านๆมา แนวคิดหลักของการประชุม มีดังนี้

ครั้งที่ ๑ (๒๕๔๗) รุ่นเรา เราเลือก เรารับผิดชอบ

ครั้งที่ ๒ (๒๕๔๘) พบกัน..เพื่อเรียนรู้ เรียนรู้..เพื่อเปิดรับ

เปิดรับ..เพื่อเข้าใจ เข้าใจ..เพื่อเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ ๓ (๒๕๔๙) รัก ใคร่ เรียนรู้: Love, Lust, Learning”

ครั้งที่ ๔ (๒๕๕๑)  "ชุมชนแห่งการเรียนรู้:ทบทวน ทายท้า ศรัทธา กล้าเลือก”

การประชุมวิชาการในปีนี้ นับเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายโครงการฯ อีก ๓ ปีข้างหน้า ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการทำงานเพศศึกษาในสถานศึกษา และสนับสนุนกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่และภาคนโยบาย ด้วยความตระหนักว่า การขับเคลื่อนเพศศึกษาในระบบการศึกษาควรทำอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง หากหวังผลทั้งความครอบคลุมของสถานศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ได้เรียน เพศศึกษา ดังนั้น  แนวคิดหลักในการจัดประชุมปีนี้  คือ “ก้าวที่เก้า..ก้าวที่กล้า:เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ”

วัตถุประสงค์การประชุม

 • เพื่อเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมใน ๓ ประเด็น คือ เพศวิถี การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก และการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • เพื่อสร้างกำลังใจ และความมุ่งมั่น (commitment) ระหว่างคนทำงานเพศศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเยาวชน
 • เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา ทั้งในกลุ่มคนทำงานเพศศึกษาและสาธารณะ
 • เพื่อริเริ่มแนวทางการทำงานของ “คณะทำงานเพศศึกษาจังหวัด” (๔๓ จังหวัด)
รูปแบบและแนวทางการจัดประชุม
การจัดประชุมครั้งนี้  จะเน้นจัดพื้นที่ให้เกิดการสื่อสารพูดคุยและเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดให้ผู้เข้าประชุมได้เลือกที่จะเข้าร่วมตามความสนใจ ดังนี้
 • พื้นที่แนะนำเครือข่าย “คณะทำงานเพศศึกษา ๔๓ จังหวัด” พร้อม นิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งการเปลี่ยนแปลง” OPOC (One Province, One Change) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานเพศศึกษา
 • ปาฐกถาเด่น ได้แก่ กระบวนการทางสังคมกับการสร้างวุฒิภาวะ ความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค ครูกับการศึกษาให้เยาวชนคิดวิเคราะห์
 • ห้องวิชาการ ผ่านการเสวนา อภิปรายความเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์ เช่น ผู้ผลิตซ้ำวาทกรรมเรื่องเพศในสื่อ เลี้ยงลูก/ลูกศิษย์ให้มีวุฒิภาวะทางเพศ ครู คส. ๓ กับงานวิจัยชั้นเรียนเพศศึกษา งานวิจัยเพศศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 • พื้นที่เรียนรู้และบริการ เช่น โรงเรียนไอที แล็ปกริ๊งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ คลินิกเลิฟแคร์ คลินิกเลดี้เช็คพร้อมบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แนะนำโครงการ Dance4Lifeฯลฯ
 • ห้องย่อยพัฒนาทักษะ (Skills Building)เช่น การวิเคราะห์เรื่องเพศในสื่อ การดูแลนักเรียนท้องไม่พร้อม ห้องเรียนเพศศึกษาของเรารอบด้านไหม? มาจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น กัน ฯลฯ
 • พื้นที่ผ่อนคลาย เช่น ทำสื่อเพศศึกษาด้วยมือเรา (DIY)มุมสงบ-สนทนากับนักบวช ห้องดูหนัง  ฯลฯ
 • ห้องผนึกกำลัง “แกนนำเยาวชน” พัฒนาทักษะเพิ่มเติมของแกนนำในการสื่อสารเรื่องเพศและเอดส์ ผ่านกิจกรรมที่เยาวชนสนใจ (ติดตามกำหนดการล่าสุด ที่ www.teenpath.net ๑๔ ก.ค.เป็นต้นไป)
ผู้เข้าร่วมการประชุม
จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ คนประกอบด้วยคณะทำงานเพศศึกษาจาก ๔๓ จังหวัดซึ่งประกอบด้วย ครูเพศศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรพัฒนาเอกชน เยาวชนแกนนำ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้

ก. เครือข่ายครูและคณะทำงานเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ๙๐๐ คน จาก ๔๓ จังหวัด

ข. แกนนำเยาวชน ๒๐๐ คน

ค. เครือข่ายองค์กรด้านเอชไอวี/เอดส์ สุขภาวะทางเพศ และการพัฒนาเยาวชน ๑๐๐ คน

องค์กรภาคีร่วมจัดงานและผู้สนับสนุน

๒๐ องค์กรภาคีเพศศึกษาเพื่อเยาวชน  และ สำนักบริหารงานกองทุนโลก กระทรวงสาธารณสุข

องค์กรประสานงาน

องค์การแพธ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๗๕๖๓-๖๕ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓-๗๕๖๘ www.teenpath.net

วิชาการติดต่อ อุษาสินี (ใหม่) ๐๘๙-๔๔๙-๗๐๗๔  พสุภา (ม่วง) ๐๘๙-๒๑๗-๒๒๗๗

บริหารจัดการติดต่อ สุภัทรา (สุ) ๐๘๑-๔๔๐-๗๑๔๗


[๑]ชื่อ เดิม คือ โครงการ ก้าวย่างอย่างเข้าใจ เริ่มต้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖  และสิ้นสุดโครงการระยะที่หนึ่ง เมื่อปี ๒๕๕๑ ต่อมา กองทุนโลกได้อนุมัติโครงการให้ดำเนินงานต่ออีก ๖ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๑ –กันยายน ๒๕๕๗) ภายใต้ชื่อ โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน (ACHIEVED: Aligning Care and Prevention of HIV/AIDSwithGovernment Decentralization to Achieve Coverage and Impact)

ขอขบคุรข้อมูลจาก

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com