เวทีเยาวชนชายรักชายและสาวประเภทสองระดับภูมิภาคเอเชีย- “ แปซิฟิค Youth Voices Count”

tgyouth02เวทีเยาวชนชายรักชายและสาวประเภทสองระดับภูมิภาคเอเชีย
“ แปซิฟิค Youth Voices Count”


การประชุมกลุ่มเยาวชนชายรักชายและสาวประเภทสองระดับภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิคที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมานั้น ประสบความสําเร็จอย่างมาก โดยมีตัวแทนเยาวชนชายรักชายและสาวประเภทสองจาก 13 ประเทศ ทั้งหมด 33 คนเข้าร่วมการประชุมนี้ รวมถึงคณะทํางาน 8 คน และผู้ สังเกตการณ์ 4 คน การประชุมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก HIVOS และ World AIDS Campaign และได้รับการสนับสนุนจากทีมสนับสนุนระดับภูมิภาคของสํานักงานโครงการ โรคเอดส์ แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Regional Support Team)

ผู้แทนเยาวชนประเทศไทยคือ คุณคทาวุธ ครั้งพิบูลย์ (แคท) และคุณฐิติญานันท์  หนักป้อ (ดอย) จากเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และมีสรุปเนื้อหาจากการประชุ
มดังนี้


2010-10-09
Hits: 2519

การใช้ฮอร์โมนกับยาต้านไวรัส

hormone “การใช้ฮอร์โมนกับยาต้านไวรัส”

คุณอยากรู้หรือไม่ว่า “ฮอร์โมน” ที่กินกันอยู่ทุกวันนี้ เข้าไปทาอะไรกับร่างกายของคุณบ้าง และมีผลข้างเคียงอย่างไรเมื่อกินเป็นระยะเวลายาวนาน.... แล้วผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อสามารถกิน ฮอร์โมน ได้หรือไม่...

จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การใช้ฮอร์โมนกับยาต้านไวรัส”
ในวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องแวนด้า โรงแรมมณเฑียร พัทยากลาง

จัดโดยศูนย์เอคโค (ECHO) ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON)
สนับสนุนทางวิทยาการจ
ากศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐด้านสาธารณสุข

2010-09-19
Hits: 2259

การฝึกอบรม เชิงปฎิบัติการกระบวนกรด้านสุขภาวะทางเพศขั้นต้น (Basic Training of Trainers)

social-media-training-courseการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนกรด้านสุขภาวะทางเพศขั้นต้น (Basic Training of Trainers)
วันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2553
จัดโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และโครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กันยายน 2553
ประกาศผลการคัดเลือกประมาณวันที่ 30 กันยายน 2553

สืบเนื่องจากการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดสุขภาวะทางเพศ และการเปลี่ยนแปลงสังคม (Core Sexuality Training) ให้กับนักกิจกรรมด้านสุขภาพทางเพศ ในปี 2551-2553 จำนวน 9 รุ่น เพื่อขยายแนวคิดและมุมมองเพศภาวะ เพศวิถี กับสุขภาวะทางเพศ โดยกระบวนการอบรมนั้นได้สร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้ เรียนเป็นอย่างมาก โดยวิธีการอบรมเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมกระบวน การอบรมไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแล้ว และประสบการณ์ที่จัดสร้างขึ้นในรูปของกิจกรรม และนำประสบการณ์เหล่านั้นมาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจและสร้างความคิดรวบยอดในองค์ความรู้เรื่องแนวคิดเพศภาวะ เพศวิถีของตนเองและสังคมไทย

2010-08-29
Hits: 2541
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com