งานเทศกาลสิทธิความหลากหลายทางเพศ ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2553
diver

155049
กําหนดการ งานเทศกาลสิทธิความหลากหลายทางเพศ ระหวางวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2553
(For English, please scroll down)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
16.00 – 21.00 น. การฉายภาพยนตร หนังสั้น และเสวนา ณ หอประชุมอนุสรณ 14 ตุลา

16.00 - 17.15 น. โปรแกรมหนังสั้น “QUEER”
- หนังสั้นชายรักชาย “COMING OF AIDS”
- หนังสั้นหญิงรักหญิง “เธอและเธอ”
- สารคดีวาดวยเรื่องกะเทย “ทัศนอคติ”

17.15 - 17.30 น. พักเบรก

17.30 - 19.00 น. ภาพยนตรสารคดี “SUDDENLY, LAST WINTER” (บรรยายไทย)

19.00 - 21.00 น. เสวนาเรื่อง “การจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศเดียวกัน”
- มุมมองจากผูตองการจดทะเบียน โดยคุณรัตนวัฒน จันทรอํานวยสุข เครือขายเพื่อนกะเทยไทย
- มุมมองดานกฎหมาย โดยอาจารยวราภรณ อินทนนท โครงการจัดตั้งคณะนิติธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- มุมมองดานศาสนา โดยศาสนาจารย ดร. KENNETH DOBSON
- มุมมองดานสังคม โดยดร.ปณิธี สุขสมบูรณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- มุมมองจากนักกิจกรรมดานสิทธิความหลากหลายทางเพศ โดยคุณฉันทลักษณ รักษาอยู และคุณฐิติญานันท หนักปอ พิธีกร : คุณวิทยา แสงอรุณ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553
13.00 – 17.00 น. เสวนาชุมชนสิทธิความหลากหลายทางเพศ ณ หองประชุม 3 ชั้น 6 สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย

12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน

13.00 - 13.15 น. กลาวชี้แจงวัตถุประสงค โดยคุณกิตินันท ธรมธัช นายกสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย

13.15 - 13.30 น. กลาวเปดงาน โดยคุณนัยนา สุภาพึ่ง ผูอํานวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

13.30 - 13.45 น. ความเปนมาของงาน  

13.45 - 14.00 น. จดหมายชุมชน โดยตัวแทนเครือขายความหลากหลายทางเพศ

14.00 - 14.30 น. ลงชื่อสนับสนุนจดหมายชุมชน 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

14.45 - 15.15 น. กิจกรรมวัฒนธรรม (ดนตรี และกวีศิลป) 15.15 - 15.30 น. ละคร โดยคุณวรรณศักดิ์ ศิริหลา

15.30 - 15.45 น. ชี้แจงเรื่องการเดินขบวน

15.45 - 16.00 น. ตั้งขบวน

16.00 - 16.45 น. เดินขบวนไปยังสกายวอลค BTS สยาม

16.45 - 17.00 น. ประกาศจดหมายชุมชน

 

17.00 - 17.10 น. รวมกางรมเพื่อเปนสัญลักษณของงาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553
09.30 – 16.00 น. การรณรงควันเอดสโลก โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาเอกชนดานเอดส ณ อนุเสาวรียชัยสมรภูมิ

09.00 - 10.00 น. รวมเปดงานที่สวนสาธารณะจตุจักร

10.00 - 12.00 น. ดําเนินกิจกรรมดาวกระจายรณรงควันเอดสโลก

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น. ดําเนินกิจกรรมดาวกระจายรณรงควันเอดสโลก (ตอ) *อาจมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ตามความเหมาะสม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
13.00 – 16.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หยุดเลือกปฏิบัติเพราะความหลากหลายทางเพศ” ณ หองประชุม สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

13.00 - 13.10 น. กลาวตอนรับ โดยนายแพทยแทจริง ศิริพาณิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

13.10 - 13.20 น. กลาวเปดงาน โดยรัฐมนตรีวาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

13.20 - 13.45 น. จดหมายเปดผนึก “ความหวังสูงสุดของชุมชนความหลากหลายทางเพศ” โดยคุณพงศธร จันทรเลื่อน ตัวแทนเครือขายความหลากหลายทางเพศ

13.45 - 14.00 น. รับ และใหความเห็นตอจดหมายเปดผนึก โดยรัฐมนตรีวาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

14.00 - 15.15 น. อภิปราย “หยุดเลือกปฏิบัติเพราะความหลากหลายทางเพศ”
- หยุดเลือกปฏิบัติดวยอํานาจรัฐ โดยดร.ชลิดาภรณ สงสัมพันธ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หยุดเลือกปฏิบัติดวยโครงสรางสังคม โดยคุณสุภัทรา นาคะผิว มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส
- หยุดเลือกปฏิบัติดวยศาสนา โดยคุณไพศาล ลิขิตปรีชากุล มูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ
- หยุดเลือกปฏิบัติดวยวิชาการแพทย โดยตัวแทนจากเครือขายเพื่อนกะเทยไทย
- หยุดเลือกปฏิบัติดวยสื่อ โดยคุณนิธินันท ยอแสงรัตน ผูชวยบรรณาธิการ บริหารเครือเนชั่น

15.15 - 15.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (พรอมรับประทานอาหารวาง)

15.30 - 16.00 น. บรรยายพิเศษ “ประเทศไทยจะสงเสริมการเคารพสิทธิความหลากหลายทางเพศไดอยางไร
โดยดร.วราภรณ แชมสนิท ศูนยสิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

16.00 - 16.20 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16.20 - 16.30 น. กลาวสรุป และปดการประชุม โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูดําเนินรายการ : รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ อนุสรณสถาน 14 ตุลา อยูบริเวณถนนราชดําเนิน เยื้องกับอนุสาวรียประชาธิปไตย

แผนที่ สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย (สะพานหัวชาง) 328 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แผนที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (NHRC) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารบี ชั้น 6 120 หมูที่ 3 ถนน แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ขอมูลภาพยนตร และหนังสั้น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

suddenlyภาพยนตรสารคดี “Suddenly, Last Winter” Suddenly, Last Winter (Improvvisamente L’Inverno Scorso)
Italy / 2008
80 min Director Gustav Hofer และ Luca Ragazzi

Gustav และ Luca เปนคูรักชายรักชายมากวา 8 ป แตเมื่อ “หนาหนาวของปที่แลว” ชีวิตของ ทั้งคูกับตองปนปวนเมื่อกฎหมายรับรองคูครองเพศเดียวกันที่กําลังจะถูกประกาศใช ถูกตอตานอยางหนักทั้งจากนักการเมืองและกลุมฝายอนุรักษนิยม หรือ กลุมศาสนจักร ทั้งคูจึงตัดสินใจทําสารคดีเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อตีแพรใหเห็นความรังเกียจกลุมคนรักเพศเดียวกันในประเทศอิตาลี แตดวยอารมณขันและการมองโลกในแงดีของทั้งคู ทําใหสารคดีเนื้อหาหนักเรื่องนี้เต็มไปดวยรอยยิ้มและเสนห Suddenly, Last Winter ถูกฉายครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตรกรุงเบอรลิน และสามารถควารางวัล Special Mention จากสาย Panorama หลังจากนั้น หนังก็ถูกเชิญไปฉายตามเทศกาลภาพยนตรที่โดดเดนๆ ไมวาจะเปนเทศกาลหนังสารคดี Hot Doc ที่โตรอนโต แคนาดา, เทศกาลภาพยนตรกรุงซิดนีย ออสเตรเลีย, เทศกาลภาพยนตรกรุงดับลิน ไอรแลนด และเทศกาลภาพยนตรเกยเลสเบี้ยนทั่วโลก ไมวาจะเปนที่ โตเกียว แวนคูเวอร และ เทเอวีฟ


หนังสั้น และสารคดี

aidscomingComing of AIDS
Thailand / 2010
35 min.
Dir : วาสุเทพ เกตุเพ็ชร Waasuthep Ketpetch
ในวันที่นอตมั่นใจวาตัวเองกําลังจะโตเปนผูใหญ นอตกังวลวาตนเองอาจจะติดเชื้อเอชไอวี

Sheเธอและเธอ
Thailand / 2008
11 min.
Dir : สุทธิอร ณ ลําพูน Sutthion Na Lumphoun
เมื่อผูหญิงคนหนึ่งตั้งทอง โดยที่ไมตองการพอของเด็ก แตคนที่เธอตองการใหอยูเคียงขางเธอนั้นคือ ... ผูหญิงอีกคน

TGทัศนอคติ (Pre-Attitude)
Thailand / 2009
19.50 min.
Dir : ภาณุ แสง-ชูโต Panu Saeng-Xuto
การผลิตภาพยนตรสารคดี เรื่อง ทัศนอคติ เกิดขึ้นจากคําถามที่วา เพียงเพราะความแตกตางเทานั้นเองหรือ ที่จะมากําหนดชีวิต และคุณคาของความเปนคนได หากไมไดดูถึงบทบาทหนาที่อันพึง

Sexual Diversity Week

Queer Films and Discussion,
Nov 26, 2010 (Fri) at Oct 14 Memorial Hall, Ratchadamnoen Ave)


4.00pm - 5.15pm Thai queer short films

5.30pm - 7.00pm Feature film Suddenly, Last Winter about the struggle for same-sex marriage in Italy

7.00pm - 9.00pm Discussion on same-sex marriage in Thailand

“Sexual Diversity is Human Right” Community Gathering and Rainbow Umbrella March,
Nov 27, 2010 (Sat) at Student Christian Center (between BTS Ratchathewi and MBK)


12.30pm - 2.30pm LGBT community activities

2.45pm - 4.00pm Cultural program (Music, poetry, performances)

4.00pm - 5.00pm Rainbow Umbrella March from SCC to Siam Square finishing at Bangkok Art  and Cultural Center

Seminar “Stop Discrimination on the basis of Sexual Orientation and Gender Identity”,
November 29, 2010 (Mon) at the Office of the National Human Rights Commission.
(English translation will be provided throughout the seminar.)


12.30pm - 1.00pm Registration

1.00pm - 1.10pm Welcome speech

1.10pm - 1.20pm Opening speech
Minister of Social Development and Human Security*

1.20pm - 1.45pm Reading of LGBT community’s open letter by community representatives

1.45pm - 2.00pm Receiving and commenting on open letter
Minister of Social Development and Human Security*

2.00pm - 3.30pm Panel discussion “Stop Discrimination on the basis of Sexual Orientation and Gender Identity”

3.30pm - 4.20pm Special Lecture “How can Thailand promote the respect for LGBT rights?”

4.20pm-4.30pm Summary and closing speech

* To be confirmed

For more information, please contact Paisarn at 081 634 3450 or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com