วอนรัฐบาลไทยคืนชีวิตให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก (Thailand must not condone a 'licence to kill' gays)
Thailand_must_not_condone_a_licence_to_kill_gays

(For English information please move down)

วอนรัฐบาลไทยคืนชีวิตให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก

ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีกำหนดที่จะลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองมติประณามการฆ่ากันอย่างไร้เหตุผล ด้วยความเกลียดชังจากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นการเมืองที่แตกต่าง ฯลฯ *

แต่ในการประณามนี้ ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูก “ฆ่า” ให้สูญหายไปจากการรับรู้ นั่นคือ คนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย กะเทย ทอม ดี้ แม้ว่ามตินี้จะเคยให้ความคุ้มครอง...มาตลอดเวลานับสิบปี

โดยเมื่อเดือนที่แล้ว (16 พฤศจิกายน 2553) ได้มีการลงคะแนนเสียงระดับคณะกรรมการเพื่อยกเลิกความคุ้มครองต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผลปรากฏว่ามีประเทศที่ลงคะแนนเสียงยินยอมให้มีการเอาชีวิตต่อคนกลุ่มนี้ได้เป็นจำนวน 79 ประเทศ ในขณะที่อีก 70 ประเทศลงคะแนนเสียงคัดค้าน ผลการลงคะแนนนี้ทำให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับความคุ้มครองในระดับสหประชาชาติอีกต่อไป

ตัวแทนของประเทศไทยในสหประชาชาติงดออกเสียงในการลงคะแนนครั้งที่ผ่านมา นั่นหมายความว่า รัฐบาลไทยยอมรับได้หากมีใครถูกฆ่าด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าเป็นกะเทย เกย์ เลสเบี้ยน หรือทอมดี้ ตัวอย่างของการเอาชีวิตอย่างไร้เหตุผลนี้ ได้แก่ การแขวนคอประจานเด็กชายสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชายรักเพศเดียวกันในประเทศอิหร่าน

โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ, เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ร่วมกับองค์กรภาคี ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปลี่ยนท่าที ด้วยการลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้สหประชาชาติประณามการเอาชีวิตอย่างไร้เหตุผลในลักษณะนี้ในวันที่ 20 ธันวาคม เพื่อเป็นการคืนชีวิตให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก

จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในการอ่านจดหมายเปิด ผนึกต่อนายกรัฐมนตรี ที่ห้อง Ballroom A ชั้น 7 โรงแรม The Westin Grande (แยกอโศก ถ.สุขุมวิท ติดกับ BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท) ในวันศุกร์ที่17 ธันวาคมนี้ เวลา 12.00 น.

และขอเชิญลงชื่อร่วมสนับสนุนต่อจดหมายได้ที่ http://www.ipetitions.com/petition/thailandsogivote/

ต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ อัญชนา 086 994 9525 หรือ ไพศาล 081 634 3450

* UN Resolution on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions หรือ มติสหประชาชาติว่าด้วยการฆ่าอย่างวิสามัญ รวบรัด หรือโดยพลการ

reference: http://www.facebook.com/event.php?eid=152991244748732

---------------------------
เรื่อง ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยสนับสนุนการเพิ่มคำว่า วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ  เข้าไปในมติสหประชาชาติว่าด้วยการประหัตประหาร นอกกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด หรือตามอำเภอใจ

เรียน ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี

เนื่องด้วย ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ได้มีการลงคะแนนในคณะกรรมการชุดที่สามแห่งสหประชาชาติ เพื่อถอดคำว่า "วิถีทางเพศ" ออกจากมติสหประชาชาติว่าด้วยการประหัตประหาร นอกกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด หรือตามอำเภอใจ (UN Resolution on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions) โดยที่ตัวแทนของประเทศไทยงดออกเสียง ทำให้กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงลักษณะนี้อีกต่อไป

อย่างไรก็ดี ต่อมาได้มีความพยายามในระดับระหว่างประเทศที่จะให้มีการเพิ่มคำว่า "วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ" (sexual orientation and gender identity) เข้าไปในมติดังกล่าว ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีการลงบันทึกเจตนารมณ์เอาไว้เกี่ยวกับมาตรา 30 วรรค 3  ว่าการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศจะกระทำมิได้  โดยได้อธิบายคำว่าเพศไว้ว่า “ยังหมายรวมถึงความแตกต่างของบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ (sexual identity) หรือเพศสภาพ (Gender) หรือความหลากหลายทางเพศ (Sexual diversity)แตกต่างจากเพศที่ผู้นั้นถือกำเนิดอยู่ด้วย”  นอกจากนี้ในมาตรา 82 มีการกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ และองค์กรภาคี จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศออกเสียงสนับสนุนการเพิ่มคำว่า วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (sexual orientation and gender identity)เข้าไปในมติดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับพันธะกิจภายในประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพันธะกิจด้านการต่างประเทศตามที่ได้ลงนามไว้ในตราสารระหว่างประเทศต่างๆ และแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนอันเท่าเทียมกัน

reference: http://www.ipetitions.com/petition/thailandsogivote/

---------------------------
Thailand must not condone a 'licence to kill' gays
By Paisarn Likhitpreechakul
Special to The Nation
Published on December 20, 2010


A UN resolution involving the protection of lesbians, gays, bisexuals and transgenders (LGBTs) around the world may sound vague for most Thais. But nothing is clearer than the picture of two blindfolded Iranian teenagers with nooses being put around their necks by masked men minutes before they were hanged for their alleged homosexuality.

The gruesome picture was used as the background for last Friday's press conference to remind participants of atrocities being committed against LGBTs in many countries. Organised by the Sexual Diversity Network and FOR-SOGI (Foundation for Human Rights on Sexual Orientation and Gender Identity), the event called on the Thai government to vote in the UN General Assembly today in support of protection for LGBTs around the world against being killed because of their sexual and gender identities.

Last month a mention of sexual orientation as grounds for protection was removed from a UN resolution condemning extra-judicial, summary or arbitrary executions. Despite chairing the UN Human Rights Council, Thailand abstained on the anti-gay initiative, effectively condoning a licence to kill LGBTs.

Today the General Assembly votes to ratify the amended resolution and there's an active effort - supported by UN Secretary-General Ban Ki-moon and the US ambassador to the UN - to reinstate "sexual orientation" as well as to add "gender identity" to the grounds for protection.

The reason for such protection is clear to anyone who cares to listen. During Friday's event, a human rights researcher who just came back from Iraq told of last year's "social cleansing" campaign in the war-ravaged country, which became a killing spree on gays and transgenders by militias and security forces. Her interviews with 10 Iraqi gay men in hiding revealed a pattern of serious human rights violations such as harassment, gang rapes, tortures, death threats, abductions, disappearances and murders.

"I was told stories of their friends who were killed for being gay or transgender. Their mutilated bodies were left in the street. Those who managed to escape had their pictures publicly posted with cash rewards offered to those who can catch them."

According to the researcher, the men knew at least 25 friends who were killed. An Iraqi activist put the number of deaths at over 60, but the overall number may be many times higher according to Human Rights Watch.

The climate of fear is not limited to the Middle East. Persecution against LGBTs can be found in many parts of the world, often as a result of homophobia at the highest levels. For example, in 2000 Namibia's home affairs minister was reported as having urged newly graduated police officers to "eliminate" gay men and lesbians "from the face of Namibia".

Uganda is pushing a bill, supported by Christian fundamentalists, that would impose the death penalty on homosexuals. Local newspapers now publish name lists and pictures of LGBTs and incite violence against them. As of May, seven countries had laws allowing the execution of individuals convicted of engaging in homosexual conduct - Iran, Mauritania, Saudi Arabia, Yemen, Sudan, Somalia and Nigeria.

"Thailand is in a good position to promote LGBT rights internationally. We have an environment conducive to LGBT rights. Our constitution also contains a non-discrimination clause for their protection," said Vitit Muntarbhorn, a professor at Chulalongkorn University and the UN special rapporteur on human rights in North Korea. Thailand's abstention doesn't follow its constitution or international obligations, he said.

In many ways, Thailand is lagging behind its Asian neighbours, which in recent years have made significant progress towards respect for LGBT rights. In 2007, Nepal's supreme court ordered the government to ensure the rights of the "third gender". A same-sex marriage bill is now being drafted.

Last year, the Delhi high court struck down a 150-year-old sodomy law. In the Philippines, the supreme court this April decided in favour of the LGBT party-list group AngLadLad, allowing it to run for senate seats, despite attempted obstruction by the election commission.

Prime Minister Abhisit Vejjajiva said in 2007 that the "Democrat Party hopes that Thai society will recognise human dignity for all persons including those of the 'third sex'. All of us must put the highest priority on human rights, liberty and equality.

There should be no discrimination on the grounds of sex. Society should accept the differences as they exist in the modern world."

There's no better time for him to act on those words. It is imperative that Thailand today votes to protect the lives of LGBTs worldwide, because no rights are more fundamental than the right to exist.

Sign an online petition to demand our government's action at www.ipetitions.com/petition/thailandsogivote/

reference:http://www.nationmultimedia.com/2010/12/20/opinion/Thailand-must-not-condone-a-licence-to-kill-gays-30144774.html

 

Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com