จิบกาแฟนั่งคุยปีที่ 2 : ตามต่อกะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ
Event FB photo 28-03-2018

จิบกาแฟนั่งคุยปีที่ ๒ : ตามต่อกะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น
ณ เดย์ดรีม บีลีฟเวอร์ กรุงเทพฯ (พหลโยธิน ๑๒, บีทีเอสสถานีอารีย์)
จัดโดย กสทช. ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
แผนที่ https://goo.gl/maps/e57f3rGmGjH2

เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ–โทรทัศน์
เกี่ยวกับผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ ปีที่ ๒ ในประเด็น : ตามต่อกะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ
จิบกาแฟนั่งคุยปีที่ ๒ : ตามต่อกะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ เดย์ดรีม บีลีฟเวอร์ กรุงเทพฯ
------------------------------------------------
“…สีสันสาวประเภท ๒ เกณฑ์ทหาร…”
“…หนุ่มๆ เรดาห์พัง! สาวประเภทสองมาเกณฑ์ทหาร แทบไม่อยากเชื่อเป็นผู้ชาย…”
“…คึกคัก! สาวประเภทสองร่วมเกณฑ์ทหารเรียกเสียงฮือฮา…”
“…เกณฑ์ทหารเชียงใหม่คึกคัก สาวประเภทสองหุ่นแซ่บ! เข้าตรวจเลือกสร้างสีสัน...”
ตัวอย่างการนำเสนอข่าวผ่านสื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเป็นมา
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งมีผลใช้บังคับไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการประกาศแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการส่งเสริมสิทธิทางการสื่อสารไว้ โดยมีหลักการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มิให้ถูกละเมิดจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบงำ หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักเกณฑ์ ในการคุ้มครองสิทธิ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเองผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกละเมิด เอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิของกลุ่มผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งหากกลุ่มผู้บริโภคขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสมตามกรอบการทำงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำให้ขาดความตระหนักหรือตื่นตัวในการปกป้องสิทธิของตนเองจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งในบางครั้งแม้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จะมีความปรารถนาดีต่อสังคมส่วนรวม แต่ความปรารถนาดีนั้นก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษที่จะสร้าง ความกระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่นได้ อาทิ การละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ไม่เป็นจริง ไม่ครบถ้วน หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจได้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการนำเสนอข่าวอาชญากรรม ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี สิทธิเด็กและเยาวชนจากการนำเสนอเนื้อหาละครข่าวสารด้วยความรุนแรง หยาบคาย ลามก นอกจากนี้ ยังมีการแฝงสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่างๆ ที่ครอบงำความคิดและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ซึ่งแม้จะมีหน่วยงานในการกำกับดูแล หรือมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะกระทำเรื่องใดมิได้ หรือในบางเรื่องกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ รวมถึงมีหลักการที่กำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แล้วก็ตาม แต่หากกลุ่มผู้บริโภคฯ มีความเข้มแข็ง จะทำให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและสังคมต่อไป

หลังจากการจัดเวทีเสวนาดังกล่าว โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๑-๑๒ เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงของการตรวจเลือกทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) องค์กรและภาคีด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศได้ลงสังเกตการณ์ พบว่า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจเลือกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และได้มีการเฝ้าระวังและติดตามการนำเสนอเรื่องราวของกะเทยสาวประเภทสองและคนข้ามเพศในการเกณฑ์ทหารนั้น ยังพบว่า มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่อาจแฝงเร้นด้วยอคติทางเพศ แสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิทางเพศในมิติเพศสภาพและเพศวิถี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อท้องถิ่นที่มีการนำเสนอภาพของคนข้ามเพศไม่รอบด้านอันก่อให้เกิดภาพเหมารวมและอคติทางเพศ ดังนั้น การทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจ ติดตาม และเฝ้าระวังการนำเสนอของสื่อนั้นมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ทางสำนักงาน กสทช. เห็นความสำคัญของการสร้างเวทีการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ผ่านสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ เกี่ยวกับผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศและสื่อมวลชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ในฐานะองค์กรตัวแทนผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์

วัตถุประสงค์
•เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องในการนำเสนอเรื่องกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในสื่อ
•เพื่อแสวงหาแนวทางการนำเสนอผ่านสื่อที่เป็นมิตร
•เพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรระหว่างกลุ่มผู้บริโภคและสื่อมวลชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
•ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจเรื่องกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในสื่อ
•ได้แนวทางการนำเสนอกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศผ่านสื่อที่เป็นมิตร
•ได้เครือข่ายกัลยาณมิตรระหว่างกลุ่มผู้บริโภคและสื่อมวลชน

สถานที่จัดงาน ณ เดย์ดรีม บีลีฟเวอร์ ซอยพหลโยธิน ๑๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

ติดต่อสอบถามที่
คุณโน๊ต 086-597-4636
คุณเบญ 089-269-5517

กำหนดการ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   ลงทะเบียน / รับชา กาแฟ
     
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.   พิธีเปิด / เติมน้ำตาล
    กล่าวเปิด  โดย ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.
     
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.   ใส่นมสด Talk show
    แนวคิด: สื่อวิทยุ-โทรทัศน์: นโยบาย การกำกับดูแล และมาตรฐานทางจริยธรรม
    ๑) ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง
    แนวคิด: ฉายภาพสถานการณ์สื่อกับคนข้ามเพศในการเกณฑ์ทหาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
   

๒) ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทย
เพื่อสิทธิมนุษยชน และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   บดเมล็ดกาแฟ
    แนวคิด: เพื่อทำความเข้าใจ และหาจุดร่วมในการนำเสนอของสื่อต่อกรณีกะเทยกับการเกณฑ์ทหาร ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

๑) ผู้แทน กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
๒) คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ มูลนิธิซิสเตอร์
๓) คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
๔) ผู้แทน สื่อท้องถิ่น
๕) ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ดำเนินการโดย คุณจิตติมา ภาณุเตชะ

     
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.   รินน้ำร้อน
    แนวคิด: เปิดเวที พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกัน
    ๑) ผู้แทน กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม
๒) คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ มูลนิธิซิสเตอร์
๓) คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
๔) ผู้แทน สื่อท้องถิ่น
๕) ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ดำเนินการโดย คุณจิตติมา ภาณุเตชะ
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน
     

 TG media military recruitment 2018

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com