งานประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพทางเพศในประเทศไทย
banner-TGRAT-websitte


งานประชุม
แนวทางการขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพทางเพศในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Trans Gender recognition Advocacy Thailand (T-GART)

ด้วยโครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศและหรือกะเทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน ร่วมกับ amfAR, The Foundation for AIDS Research, USA. จัดงานประชุมเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพทางเพศในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยการรับรองเพศสภาพในมิติกฎหมาย ความต้องการและประเด็นปัญหาของกลุ่มคนข้ามเพศและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกฎหมายการรับรองเพศสภาพ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและสื่อมวลชนเกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศเพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และนำไปสู่ความเป้นธรรมทางเพศในประเทศไทย

กำหนดการงานประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพทางเพศในประเทศไทย
ภายใต้โครงการ Trans Gender recognition Advocacy Thailand (T-GART)
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ร่างกำหนดการ)

08.30-9.30   ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุม
09.30-10.00   กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ T-GART
โดย คุณเอกรินทร์ เกิดสูง ผู้จัดการโครงการ T-GRAT และคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
10.00-10.30   กล่าวต้อนรับและเปิดงาน (Opening Remarks) 
โดย คุณ Kent Klinderaผู้อำนวยการ GMT Initiative. amfar, The Foundation for AIDS Research
10.30- 12.00  

ประสบการณ์การสร้างการยอมรับเพศสภาพในการทำงาน
โดย คุณณัฐนันท์ ทั่งกลาง ครูผู้ช่วย ครูการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

ความต้องการ และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายการรับรองสถานภาพทางเพศ
โดย อาจารย์รณภูมิสามัคคีคารมย์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทบทวนกฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับการรับรองสถานภาพทางเพศ 

โดย อาจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มุมมองก้าวต่อไปการขับเคลื่อนการรับรองเพศสภาพในสังคมไทย

โดย ท่านดลบุญ นาต ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร

ช่วงแลกเปลี่ยนและซักถาม

ดำเนินรายการ

โดย คุณนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

12.00- 13.00   รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการประสานงาน

ติดต่อสอบถาม อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ โทร 089-519-3229 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณการ์ตูน โทร 083-013-6851 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poster-website-TGRAT

poster-TGRAT-English

 

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com