โครงการกันและกันครั้งที่ 4

โครงการกันและกันครั้งที่ 4
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ป่วยสถานสงเคราะห์
ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี
(สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง)

เวลา 14.00 – 16.00 น.วันที่ 27 กันยายน 2558 ณ สถานสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

สถานสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี เป็นหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษา จากโรงพยาบาลด้านจิตเวชและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำส่งเนื่องจากไม่มีผู้อุปการะหรือไม่สามารถอยู่กับญาติได้ โดยให้การสงเคราะห์ด้านปัจจัย 4 บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยจิตเวชทุเลาเพื่อกลับสู่สังคมภายนอก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชทุเลา ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุขตามความเหมาะสม และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือยากจนที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงไว้ในครอบครัวได้ ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้ารับการสงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูปรับสภาพผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงใน สถานสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี มีจำนวน 577 คน (2558) ยังคงต้องการการสนับสนุนทั้งสิ่งของและเงินบริจาคจำนวนมากเพื่อจัดบริการและดูแลผู้เข้ารับการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น โครงการกันและกัน โดยเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือบุคคลในภาวะยากลำบากดังกล่าว

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงิน หรือสิ่งขอ ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง เช่น หิด กลาก เกลื้อน ยาฆ่าเหา เป็นต้นและอุปกรณ์ทำแผล, ที่นอน และหมอน หุ้มพีวีซี มาก กางเกงขาสั้น JJ, ผ้าถุงและชุดชั้นในสตรี  Size  M, L, XL,  ผ้าอ้อมสำเร็จรูป Size XL (ขอขนาดใหญ่หรือแพ็คใหญ่)เป็นต้น ซึ่งทางโครงการกันและกันจะดำเนินการมอบเงินและมสิ่งของใน วันที่ 27 กันยายน 2558  เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถานสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-5772898 โทรสาร 02-9047348 โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดังรายนามต่อไปนี้

คณะที่ปรึกษา

ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
อาจารย์สมหมาย นัยโมกข์
รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
ดร.ภัทรียา กิจเจริญ
ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
ผศ.ดร.โทมัส กวาดามูส
ดร.อนุสรน์ พยัคฆาคม
คุณมุจลินท์ ชลรัตน์
คุณกฤษณี เสนาเก่า
คุณสิริกร โสภา
คุณสุวรรณี หาญมุสิกวัฒนกูร

คุณ Timo Ojanen
คุณณัฐยา บุญภักดี
คุณจิตติมา ภานุเตชะ
คุณสุมาลี โตกทอง
คุณนัยนา สุภาพึ่ง
คุณจันจิรา บุญประเสริฐ
คุณดนัย ลินจงรัตน์
คุณทฤษฎี สว่างยิ่ง
คุณบงกช บุญประสาน
คุณบุญยก บุญญาภิสมภาร
คุณซั้ว ปลอดภิญโญ
คุณมารศรี วุฒิพงษ์

คุณสุจิรา สามัคคีคารมย์
คุณพรรณี วงษ์เล็ก
คุณพีระพันธ์ ชูชาติ
คุณประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ
คุณปัญญา ปลอดภิญโญ
คุณรัชนี แต้สมบัติ
คุณสุชฤทธิ์ แต้สมบัติ
คุณกร ครั้งพิบูลย์
คุณพรรณพิมล ครั้งพิบูลย์
คุณน้ำอ้อย คำชื่น
คุณภานุการณ์ คงเวียง
คุณพิมพ์ธันวา จงสวัสดิ์

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์
อาจารย์สุพันธ์ เปรมปรีดิ์
คุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร
คุณกนกพร สุขประเสริฐ

คุณคทาวุธ ครั้งพิบูลย์
คุณฐิติญานันท์
  หนักป้อ
คุณปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์
คุณรัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข
คุณปธิตา จันทร์สว่าง

คุณเอกรินทร์ เกิดสูง
คุณวรรดี   แป้นรอด
คุณดนัย เจริญสุข
คุณนราธิป เจริญฉิม
คุณธนัญญา สังขมาลย์

คุณชุติมา สิงหนาถ
พ.ต.ต.หญิง ภาณุมาศ
รัตนธรรมสกุลฃ
คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์
คุณชยานันท์ มโนเกษมสุข
คุณชานันท์ ยอดหงษ์

คุณเจษฎา แต้สมบัติ
คุณสิรินยา สยางกูล
ทพ.จักกฤษช์ สยางกูล
คุณวรรณวรางค์ พงษ์นาค
คุณกฤษติกานต์ แก้วโรจน์วงศ์
คุณภัทรี มหาธีรสมบัติ
คุณพิมลดา ชัยวัฒนพงศ์
คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล
คุณณัฐชานันท์ พิบูลภักดิพงศ์
คุณศุจิรัตน์ พุทธิวรา

 

**** ท่านผู้สนใจบริจาคสามารถบริจาคด้วยตัวเองผ่านซองอนุโมทนา หรือ โอนผ่านบัญชี ด้านล่าง ****

ชื่อบัญชี : นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์ และนายเอกรินทร์ เกิดสูง และนายปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
ธนาคาร : ทหารไทยสาขา: เซ็นทรัลเวิลด์ประเภท: ออมทรัพย์เลขที่บัญชี : 216-2-18570-2
(
หากโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งยอดได้ที่รายนามด้านล่าง หรือ แฟ็กใบหลักฐานการโอนเงินมายัง 02-4419184 ต่อ 112 )


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณเจษฎา (โน๊ต) 086-597-4636 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณเอกรินทร์ (โก๋) 086-3040-303 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณรณภูมิ (รณ) 085-241-2244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Banner4 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com