เวทีเสวนา...มีลูกเป็นกะเทย : ห้ามรักแบบมีเงื่อนไข ห้ามไปเปรียบเทียบ ห้ามคิดเสียใจ ห้ามใครเหมารวม

bannertg20102015 

เวทีคู่ขนานในงานเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5

เวทีเสวนา...มีลูกเป็นกะเทย : ห้ามรักแบบมีเงื่อนไข ห้ามไปเปรียบเทียบ ห้ามคิดเสียใจ ห้ามใครเหมารวม

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.-30 น.–15.00 น.  ห้องคอนเวนชั่น D โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

2015-10-15
Hits: 1953

สถานการณ์สิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

19082015-website-banner


สถานการณ์สิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

ด้วยภาควิชาบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบันเอไอที) ร่วมกับ Ochanomizu และ Nagoya University of Foreign Studies จัดการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย สำนักงานศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเพศ และประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

กิจกรรม การบรรยายเรื่อง...สถานการณ์สิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ท่าน 

พุธที่ 19 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

กำหนดการ

10.30-10.35   กล่าวต้อนรับ
    โดย รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
     
10.35-10.40   กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์
    โดย รศ.ดร.พิมพวัย์ บุญมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณะสุข สวัสดิการและสังคม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
10.40-11.30   การนำเสนอ...สถานการณ์สิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
และประสบการณ์การทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย 
    โดยเจษฎา แต้สมบัติ ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
     
11.30-12.00   แลกเปลี่ยนสอบถาม
     
12.00    ปิดการประชุม2015-08-17
Hits: 1836

งานประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพทางเพศในประเทศไทย

banner-TGRAT-websitte


งานประชุม
แนวทางการขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพทางเพศในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Trans Gender recognition Advocacy Thailand (T-GART)

ด้วยโครงการจัดตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศและหรือกะเทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน ร่วมกับ amfAR, The Foundation for AIDS Research, USA. จัดงานประชุมเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพทางเพศในประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยการรับรองเพศสภาพในมิติกฎหมาย ความต้องการและประเด็นปัญหาของกลุ่มคนข้ามเพศและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกฎหมายการรับรองเพศสภาพ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและสื่อมวลชนเกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศเพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และนำไปสู่ความเป้นธรรมทางเพศในประเทศไทย

2015-07-09
Hits: 2316

จาก 9 กุมภาฯ 58 ถึง 10 กรกฎาฯ 58 : เส้นทางการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางเพศ

banner-Sarina-07-07-2015

จาก 9 กุมภาฯ 58 ถึง 10 กรกฎาฯ 58 : เส้นทางการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางเพศ

การแถลงข่าว...ทางออกเพื่อหยุดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุความแตกต่างทางเพศสภาพ
กรณีการห้ามคนข้ามเพศเข้าสถานบันเทิง Onyx ย่านอาร์ ซี เอ

จัดโดย เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณซารีน่าไทย (คุณณิชนัจทน์ สุดลาภา) ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance) และโครงการการรณรงค์เพื่อผลักดันการรับรองเพศสภาพในประเทศไทย (Gender Recognition Advocacy in Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศที่มีประสบการณ์ในการทำงานสิทธิมนุษยชนในมิติเพศภาวะ เพศวิถี และความเป็นธรรมทางเพศ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีห้ามคนข้ามเพศเข้าสถานบันเทิงชื่อ Onyx ย่านอาร์ ซี เอ กรุงเทพฯ

ดังนั้น เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในการแถลงข่าวเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศสภาพ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณโน๊ต เจษฎา แต้สมบัติ 086-597-4636 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sarinathai-TGA 07-10-2015


2015-07-08
Hits: 1715

โครงการกันและกันครั้งที่ 4

โครงการกันและกันครั้งที่ 4
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ป่วยสถานสงเคราะห์
ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี
(สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง)

เวลา 14.00 – 16.00 น.วันที่ 27 กันยายน 2558 ณ สถานสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

สถานสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี เป็นหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษา จากโรงพยาบาลด้านจิตเวชและหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำส่งเนื่องจากไม่มีผู้อุปการะหรือไม่สามารถอยู่กับญาติได้ โดยให้การสงเคราะห์ด้านปัจจัย 4 บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ป่วยจิตเวชทุเลาเพื่อกลับสู่สังคมภายนอก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชทุเลา ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุขตามความเหมาะสม และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือยากจนที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงไว้ในครอบครัวได้ ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้ารับการสงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูปรับสภาพผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงใน สถานสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี มีจำนวน 577 คน (2558) ยังคงต้องการการสนับสนุนทั้งสิ่งของและเงินบริจาคจำนวนมากเพื่อจัดบริการและดูแลผู้เข้ารับการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น โครงการกันและกัน โดยเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือบุคคลในภาวะยากลำบากดังกล่าว

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงิน หรือสิ่งขอ ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง เช่น หิด กลาก เกลื้อน ยาฆ่าเหา เป็นต้นและอุปกรณ์ทำแผล, ที่นอน และหมอน หุ้มพีวีซี มาก กางเกงขาสั้น JJ, ผ้าถุงและชุดชั้นในสตรี  Size  M, L, XL,  ผ้าอ้อมสำเร็จรูป Size XL (ขอขนาดใหญ่หรือแพ็คใหญ่)เป็นต้น ซึ่งทางโครงการกันและกันจะดำเนินการมอบเงินและมสิ่งของใน วันที่ 27 กันยายน 2558  เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถานสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-5772898 โทรสาร 02-9047348 โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดังรายนามต่อไปนี้

คณะที่ปรึกษา

ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
อาจารย์สมหมาย นัยโมกข์
รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
ดร.ภัทรียา กิจเจริญ
ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
ผศ.ดร.โทมัส กวาดามูส
ดร.อนุสรน์ พยัคฆาคม
คุณมุจลินท์ ชลรัตน์
คุณกฤษณี เสนาเก่า
คุณสิริกร โสภา
คุณสุวรรณี หาญมุสิกวัฒนกูร

คุณ Timo Ojanen
คุณณัฐยา บุญภักดี
คุณจิตติมา ภานุเตชะ
คุณสุมาลี โตกทอง
คุณนัยนา สุภาพึ่ง
คุณจันจิรา บุญประเสริฐ
คุณดนัย ลินจงรัตน์
คุณทฤษฎี สว่างยิ่ง
คุณบงกช บุญประสาน
คุณบุญยก บุญญาภิสมภาร
คุณซั้ว ปลอดภิญโญ
คุณมารศรี วุฒิพงษ์

คุณสุจิรา สามัคคีคารมย์
คุณพรรณี วงษ์เล็ก
คุณพีระพันธ์ ชูชาติ
คุณประดิษฐ์ ปลอดภิญโญ
คุณปัญญา ปลอดภิญโญ
คุณรัชนี แต้สมบัติ
คุณสุชฤทธิ์ แต้สมบัติ
คุณกร ครั้งพิบูลย์
คุณพรรณพิมล ครั้งพิบูลย์
คุณน้ำอ้อย คำชื่น
คุณภานุการณ์ คงเวียง
คุณพิมพ์ธันวา จงสวัสดิ์

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์
อาจารย์สุพันธ์ เปรมปรีดิ์
คุณสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร
คุณกนกพร สุขประเสริฐ

คุณคทาวุธ ครั้งพิบูลย์
คุณฐิติญานันท์
  หนักป้อ
คุณปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์
คุณรัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข
คุณปธิตา จันทร์สว่าง

คุณเอกรินทร์ เกิดสูง
คุณวรรดี   แป้นรอด
คุณดนัย เจริญสุข
คุณนราธิป เจริญฉิม
คุณธนัญญา สังขมาลย์

คุณชุติมา สิงหนาถ
พ.ต.ต.หญิง ภาณุมาศ
รัตนธรรมสกุลฃ
คุณพรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์
คุณชยานันท์ มโนเกษมสุข
คุณชานันท์ ยอดหงษ์

คุณเจษฎา แต้สมบัติ
คุณสิรินยา สยางกูล
ทพ.จักกฤษช์ สยางกูล
คุณวรรณวรางค์ พงษ์นาค
คุณกฤษติกานต์ แก้วโรจน์วงศ์
คุณภัทรี มหาธีรสมบัติ
คุณพิมลดา ชัยวัฒนพงศ์
คุณกรวิภา อมรประภาธีรกุล
คุณณัฐชานันท์ พิบูลภักดิพงศ์
คุณศุจิรัตน์ พุทธิวรา

 

**** ท่านผู้สนใจบริจาคสามารถบริจาคด้วยตัวเองผ่านซองอนุโมทนา หรือ โอนผ่านบัญชี ด้านล่าง ****

ชื่อบัญชี : นายรณภูมิ สามัคคีคารมย์ และนายเอกรินทร์ เกิดสูง และนายปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์
ธนาคาร : ทหารไทยสาขา: เซ็นทรัลเวิลด์ประเภท: ออมทรัพย์เลขที่บัญชี : 216-2-18570-2
(
หากโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งยอดได้ที่รายนามด้านล่าง หรือ แฟ็กใบหลักฐานการโอนเงินมายัง 02-4419184 ต่อ 112 )


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณเจษฎา (โน๊ต) 086-597-4636 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณเอกรินทร์ (โก๋) 086-3040-303 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณรณภูมิ (รณ) 085-241-2244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Banner4 

 

 

 

2015-05-31
Hits: 8084

ปฏิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com