Hua

huawithnewhairstyleณชเล บุญญาภิสมภาร (ฮั้ว) เป็นนักกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สังคม ที่เน้นการทำงานกับชุมชนกะเทยในประเด็นสิทธิมนุษยชน และสุขภาวะทางเพศ เธอเริ่มทำงานในสายงานนี้ในปี 2547 กับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานกลางของสมาคมฯ หลังจากนั้นเธอก็เก็บเกี่ยว ประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการสาวประเภทสองที่ศูนย์ซิสเตอร์ พัทยา ภายใต้สังกัดของมูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย, เป็นผู้ประสานงานโครงการชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายของมูลนิธิเพื่อ การวิจัยโรคเอดส์ หรือ TREAT Asia, amfAR และผู้ประสานงานเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์กับกลุ่มชายที่ มีเพศสัมพันธ์กับชายระดับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ชื่อ Purple Sky Network (PSN) เป็นต้น อีกทั้งเธอยังทำงานเป็นนักวิจัย และนักกิจกรรมอิสระ โดยได้ริเริ่มโครงการวิจัยและรณรงค์ในกลุ่มสาวประเภทสองในประเทศ ไทย ที่ทำร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากมูลนิธิ สร้างความเข้าใจในเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) โดยโครงการดังกล่าวได้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครือข่ายเพื่อน กะเทยไทย นอกจากความสนใจในเรื่องการทำงานในรูปแบบเครือข่ายภายในประเทศ เธอยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการริเริ่มเครือข่าย Asia Pacific Transgender Network (APTN) ซึ่งเป็นเครือข่ายของทรานเจนเดอร์ในระดับเอเซียและแปซิฟิก และได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีประชุมในระดับนานาชาติจำนวนไม่น้อย เธอยังมีความสนใจในการทำงานเพื่อสืบสานแนวทางการเปลี่ยนแปลง สังคม ที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการพัฒนาด้านจิตวิญญาณแบบวิถีพุทธ เพื่อนำมาใช้ในการทำงานด้าน เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ และงานที่เธอเป็นอาสาสมัครกับองค์กรที่ทำงานกับคนที่มีความหลาก หลายทางเพศในประเทศไทย

 

2011-04-18
Hits: 4725

Rena

Rena "รีน่า รัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข" ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายด้านเอชไอวีและเอดส์ของ GATE-Global Action for Trans* Equality ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศทั่วโลก รีน่าเคยร่วมงานกับมูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการป้องกันเอชไอวีแบบครอบคลุมในกลุ่มสาวประเภทสองและกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในปี 2004 รีน่าได้ร่วมงานกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในส่วนการโยกย้ายถิ่นฐานผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทยและพม่า รีน่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท MBA International Public Service จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร มีความสนใจงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม (Humanitarian assistances) การจัดการภัยพิบัติ (Disaster management) และการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของกลุ่มคนที่เสียเปรียบทางสังคม เช่น กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ลี้ภัย กลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ”


2011-04-18
Hits: 5002

Woonsen

Picture_103พรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ (วุ้นเส้น) ปัจจุบันกำลังทำงานบริษัท Yum Restaurants International ในตำแหน่ง พนักงานประจำ (FOH) ร้านพิซซ่าฮัท สาขา กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาเป็นอาสาสมัครของโครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจ สุขภาพ ตั้งแต่ปี 2547 ได้เข้ารับการอบรมค่ายทักษะแกนนำ และค่ายอาสาสมัคร และได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง เช่น แจกถุงยางอนามัย ให้ความรู้ จัดกิจกรรมเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ (Drop-in Center) ของสมาคมฟ้าสีรุ้ง ภูมิภาคล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่านกรอบรมเพิ่มเติมความรู้หลายอย่าง เช่น การอบรม SOP การอบรม RAMP การอบรมการเรียนรู้ การเข้าใจในเพศวิถีของตนเอง การร่วมกิจกรรมเสาร์ 21 การร่วมกิจกรรมงานวันเอดส์โลก และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ใน การทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ มีความสนใจในงาน NGO ในด้านความหลากหลายทางเพศ การเข้าถึงสิทธิ ความเท่าเทียม ระหว่างชาย หญิง เกย์ และสาวประเภทสอง ในสังคมไทย การย้อมรับ ลดการตีตรา โดนอยากจะเน้นไปในกลุ่มของสาวประเภทสอง เริ่มจากจุดสำคัญตั้งแต่ การยอมรับ ทัศนคติ ของครอบครัวที่มีต่อสาว ประเภทสอง สังคม ลดการตีตรา สร้างความเข้าใจ สร้างกรอบความคิดที่ให้สังคมเข้าใจแลเกิดการยอมรับ ตั้งแต่ การเรียน การสมัครงาน และการดำรงชีวิจเฉกเช่นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป การสร้างภาพลักษณ์หรือการนำเสนอของสื่อที่มีต่อสาวประเภทสองให้ เป็นไปตามความจริงและเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างเท่าเทียวกันรวม ถึงการเลือกปฎิบัติ และ การแก้ตัวบทกฎหมายบางข้อที่มีผลกระทบต่อสาวประ เภทสองซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายสำหรับการทำงานเครือข่าย เพื่อนกะเทยไทยนี้


2011-04-18
Hits: 4669

Note

Noteเจษฎา แต้สมบัติ (โน๊ต) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันร่วมงานกับมูลนิธิฯ ในบทบาทผู้อำนวยการ นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ร่วมงานกับสมาคมเพศวิถีศึกษาในฐานะกรรมการและประชาสัมพันธ์ และศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอดีตเป้นตัวแทนเยาวชนคนข้ามเพศ (Transgender Youth (Male to Female) ของ Asia Pacific Transgender Network (APTN) และผู้ช่วยผู้ประสานงาน ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงให้ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (คอนซอร์เทียม) ได้ร่วมทำงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ โดยทำงานขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมกับคณะอนุกรรมการ ด้านการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร มีความสนใจการทำงานพัฒนาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นบุคคลที่มีความหลาก หลายทางเพศ และการทำงานขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมาย นโยบายต่างๆ เพื่อเกิดความตระหนักในสิทธิของตนเองและบุคคลอื่นของคนในสังคม และชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงของคนทุกกลุ่มในสังคม

 

2011-04-18
Hits: 4809

Doy

200610181842581ฐิติญานันท์ หนักป้อ (ดอย) นักกิจกรรมสาวปรเภทสอง Mplus Chiangmai จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ แล้วเข้าทำงานในธนาคารแห่งหนึ่งจนมารู้ว่างานนี้ไม่เหมาะกับงาน เอกสาร และคิดว่างานของตนน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับคน และช่วยเหลือสังคมมากกว่า จึงได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจกรรมสาวประเภทสอง เอ็มพลัส เชียงใหม่ รับผิดชอบและดูแลงาน สาวประเภทสองในข่าย PCM จังหวัด มีโอกาสได้ทำงานเฉพาะกับน้องๆ TGSW (Transgender sex wroker) ในเขตเมืองเชียงใหม่เป็นหลัก เน้นเรื่อง HIV Prevention, สิทธิ, และมีความสนใจในการทำงานระดับเครือข่ายและAdvocacy อยากที่จะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การดำรงชีวิตของตนเองและขณะเดียวกันอยากให้เพื่อน ๆ กะเทย หรือสาวประเภทสองได้มีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมทุกเพศในสังคมไทย ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลา แต่มันก็เป็นความท้าทายมากทีเดียว ทำให้ตนเองรู้สึกว่าทุกวันนี้สิ่งที่ ฉันทำนั้นไม่ใช่งาน แต่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว...รวม ถึงเมื่อมองไปรอบ ๆ ยังมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน สรรสร้างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ...


2011-04-18
Hits: 4978

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com