KathThaiTGA"เคท ครั้งพิบูลย์" อายุ28ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี ผู้ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี2547สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ทั่วไป วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในปี2552 และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต หมวดการวิจัยสังคมสงเคราะห์ โดยได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การประยุกต์ทักษะและเทคนิคการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนในการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพกะเทย:กรณีศึกษาผู้ใช้บริการของศูนย์ซิสเตอร์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในปี2556ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลวิจัยเด่น สกว. ปี2548จากโครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน บ้านดอนยูง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในด้านพัฒนาสังคมได้มีส่วนร่วมและขับเคลื่อนงานกิจกรรมทางสังคมหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานกับประเด็นสิทธิความเป็นมนุษย์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เป็นกรรมการของกองทุนโลกเพื่อเยาวชนด้านเอดส์ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายคนข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ได้เป็นตัวแทนไปแสดงผลงานวิชาการตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในประเด็นเรื่องโรคเอดส์ สิทธิมนุษยชน และอัตลักษณ์ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมกับรัฐบาลไทยในการประชุมระดับสูงเรื่องเอชไอวีเอดส์(United Nations High level meeting on HIV/AIDS)ปี2553ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนเป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการและมีประสบการณ์ทำงานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ โดยมีบทบาทเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างความรู้ ความเข้าใจในระดับชุมชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับนโยบายและสถาบันนิติบัญญัติ ผลงานที่ส่งผลให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและมีนัยสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ ทั้งนี้ยังศึกษาและทำงานโดยการใช้หลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มาผลิตงานวิชาการและการลงมือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดสิทธิและความเป็นธรรม จึงทำให้ได้มีโอกาสได้รับเชิญในการเป็นวิทยากรในการบรรยาย การอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาทั้งในหลายสาขาและหลายมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com