ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

group

 

Nongกนกพร สุขประเสริฐ (โหน่ง) กำลังศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาลัยรามคำแหง ปัจจุบันร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพนักงานบริการ สนใจการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ในประเด็นการสร้างความเข้มแข็ง การสร้างและขยายพื้นที่ในสังคม และความสามารถเข้าถึงกลุ่มรากหญ้า

"การเปลี่ยนแปลงสังคม เริ่มต้นที่ตัวเอง" ฅัวเอง

 

 


kathเคท ครั้งพิบูลย์ เคท ครั้งพิบูลย์ อายุ28ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี ผู้ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี2547สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิชาเอกสังคมสงเคราะห์ทั่วไป วิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในปี2552 และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต หมวดการวิจัยสังคมสงเคราะห์ โดยได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การประยุกต์ทักษะและเทคนิคการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนในการสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพกะเทย:กรณีศึกษาผู้ใช้บริการของศูนย์ซิสเตอร์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในปี2556ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลวิจัยเด่น สกว. ปี2548จากโครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน บ้านดอนยูง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในด้านพัฒนาสังคมได้มีส่วนร่วมและขับเคลื่อนงานกิจกรรมทางสังคมหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานกับประเด็นสิทธิความเป็นมนุษย์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เป็นกรรมการของกองทุนโลกเพื่อเยาวชนด้านเอดส์ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายคนข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ได้เป็นตัวแทนไปแสดงผลงานวิชาการตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในประเด็นเรื่องโรคเอดส์ สิทธิมนุษยชน และอัตลักษณ์ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมกับรัฐบาลไทยในการประชุมระดับสูงเรื่องเอชไอวีเอดส์(United Nations High level meeting on HIV/AIDS)ปี2553ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนเป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการและมีประสบการณ์ทำงานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ โดยมีบทบาทเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างความรู้ ความเข้าใจในระดับชุมชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับนโยบายและสถาบันนิติบัญญัติ ผลงานที่ส่งผลให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและมีนัยสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ ทั้งนี้ยังศึกษาและทำงานโดยการใช้หลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มาผลิตงานวิชาการและการลงมือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดสิทธิและความเป็นธรรม จึงทำให้ได้มีโอกาสได้รับเชิญในการเป็นวิทยากรในการบรรยาย การอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาทั้งในหลายสาขาและหลายมหาวิทยาลัย

 


200610181842581ฐิติญานันท์ หนักป้อ (ดอย) นักกิจกรรมสาวปรเภทสอง Mplus Chiangmai จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ แล้วเข้าทำงานในธนาคารแห่งหนึ่งจนมารู้ว่างานนี้ไม่เหมาะกับงาน เอกสาร และคิดว่างานของตนน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับคน และช่วยเหลือสังคมมากกว่า จึงได้เข้ามาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจกรรมสาวประเภทสอง เอ็มพลัส เชียงใหม่ รับผิดชอบและดูแลงาน สาวประเภทสองในข่าย PCM จังหวัด มีโอกาสได้ทำงานเฉพาะกับน้องๆ TGSW (Transgender sex wroker) ในเขตเมืองเชียงใหม่เป็นหลัก เน้นเรื่อง HIV Prevention, สิทธิ, และมีความสนใจในการทำงานระดับเครือข่ายและAdvocacy อยากที่จะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การดำรงชีวิตของตนเองและขณะเดียวกันอยากให้เพื่อน ๆ กะเทย หรือสาวประเภทสองได้มีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมทุกเพศในสังคมไทย ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้เวลา แต่มันก็เป็นความท้าทายมากทีเดียว ทำให้ตนเองรู้สึกว่าทุกวันนี้สิ่งที่ ฉันทำนั้นไม่ใช่งาน แต่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว...รวม ถึงเมื่อมองไปรอบ ๆ ยังมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน สรรสร้างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ...

 Noteเจษฎา แต้สมบัติ (โน๊ต) กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงาน เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย, ตัวแทนเยาวชนคนข้ามเพศ (Transgender Youth (Male to Female) ของ Asia Pacific Transgender Network (APTN) และผู้ช่วยผู้ประสานงาน ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงให้ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ (คอนซอร์เทียม) ที่ผ่านมาได้ร่วมทำงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ โดยทำงานขับเคลื่อน เรื่องสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการส่ง เสริมโอกาสและความเสมอภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร มีความสนใจการทำงานพัฒนาสังคมด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และการทำงานขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมาย นโยบายต่างๆ เพื่อเกิดความตระหนักในสิทธิของตนเองและบุคคลอื่นของคนในสังคม และชนกลุ่มน้อยต่างๆ รวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงของคนทุกกลุ่มในสังคม

 


Panisaraปาณิสรา (ปอย) สกุลพิชัยรัตน์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงาน ของโครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ เคยทำงานในตำแหน่งเลขานุการทีมวิจัยสังคมและชุมชน ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรณรงค์ภายในชุมชนทั้งแง่ของอนามัยเจริญพันธุ์ เพศภาวะกับเพศวิถี การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและประเด็นอื่นๆทางสังคม รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆของฝ่ายบริการวิชาการด้วย จากนั้นจึงได้ร่วมงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและกะเทย/สาวประเภทสอง โดยที่ผ่านมาได้เคยร่วมรณรงค์ผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ จึงเกิดความสนใจในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนกะเทย
Picture_103พรพิพัฒน์ โพธาสินธุ์ (วุ้นเส้น) ปัจจุบันกำลังทำงานบริษัท Yum Restaurants International ในตำแหน่ง พนักงานประจำ (FOH) ร้านพิซซ่าฮัท สาขา กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาเป็นอาสาสมัครของโครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2547 ได้เข้ารับการอบรมค่ายทักษะแกนนำ และค่ายอาสาสมัคร และได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง เช่น แจกถุงยางอนามัย ให้ความรู้ จัดกิจกรรมเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ (Drop-in Center) ของสมาคมฟ้าสีรุ้ง ภูมิภาคล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่านกรอบรมเพิ่มเติมความรู้หลายอย่าง เช่น การอบรม SOP การอบรม RAMP การอบรมการเรียนรู้ การเข้าใจในเพศวิถีของตนเอง การร่วมกิจกรรมเสาร์ 21 การร่วมกิจกรรมงานวันเอดส์โลก และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ใน การทำงานด้านความหลากหลายทางเพศ มีความสนใจในงาน NGO ในด้านความหลากหลายทางเพศ การเข้าถึงสิทธิ ความเท่าเทียม ระหว่างชาย หญิง เกย์ และสาวประเภทสอง ในสังคมไทย การย้อมรับ ลดการตีตรา โดนอยากจะเน้นไปในกลุ่มของสาวประเภทสอง เริ่มจากจุดสำคัญตั้งแต่ การยอมรับ ทัศนคติ ของครอบครัวที่มีต่อสาว ประเภทสอง สังคม ลดการตีตรา สร้างความเข้าใจ สร้างกรอบความคิดที่ให้สังคมเข้าใจแลเกิดการยอมรับ ตั้งแต่ การเรียน การสมัครงาน และการดำรงชีวิจเฉกเช่นปกติเหมือนบุคคลทั่วไป การสร้างภาพลักษณ์หรือการนำเสนอของสื่อที่มีต่อสาวประเภทสองให้ เป็นไปตามความจริงและเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างเท่าเทียวกันรวม ถึงการเลือกปฎิบัติ และ การแก้ตัวบทกฎหมายบางข้อที่มีผลกระทบต่อสาวประ เภทสองซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายสำหรับการทำงานเครือข่าย เพื่อนกะเทยไทยนี้

 


"รีน่า รัตนวัฒน์ จันทร์อำนวยสุข" ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายด้านเอชไอวีและเอดส์ของ GATE-Global RenaAction for Trans* Equality ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศทั่วโลก รีน่าเคยร่วมงานกับมูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการป้องกันเอชไอวีแบบครอบคลุมในกลุ่มสาวประเภทสอง และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในปี 2004 รีน่าได้ร่วมงานกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในส่วนการโยกย้ายถิ่นฐานผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทยและพม่า รีน่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท MBA International Public Service จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร มีความสนใจงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม (Humanitarian assistances) การจัดการภัยพิบัติ (Disaster management) และการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของกลุ่มคนที่เสียเปรียบทางสังคม เช่น กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้ลี้ภัย กลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ”

 


huawithnewhairstyleสิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภาร (ฮั้ว) เป็นนักกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สังคม ที่เน้นการทำงานกับชุมชนกะเทยในประเด็นสิทธิมนุษยชน และสุขภาวะทางเพศ เธอเริ่มทำงานในสายงานนี้ในปี 2547 กับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานกลางของสมาคมฯ หลังจากนั้นเธอก็เก็บเกี่ยว ประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น เป็นหัวหน้าโครงการสาวประเภทสองที่ศูนย์ซิสเตอร์ พัทยา ภายใต้สังกัดของมูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย, เป็นผู้ประสานงานโครงการชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายของมูลนิธิเพื่อ การวิจัยโรคเอดส์ หรือ TREAT Asia, amfAR และผู้ประสานงานเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์กับกลุ่มชายที่ มีเพศสัมพันธ์กับชายระดับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ชื่อ Purple Sky Network (PSN) เป็นต้น อีกทั้งเธอยังทำงานเป็นนักวิจัย และนักกิจกรรมอิสระ โดยได้ริเริ่มโครงการวิจัยและรณรงค์ในกลุ่มสาวประเภทสองในประเทศ ไทย ที่ทำร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากมูลนิธิ สร้างความเข้าใจในเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) โดยโครงการดังกล่าวได้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครือข่ายเพื่อน กะเทยไทย นอกจากความสนใจในเรื่องการทำงานในรูปแบบเครือข่ายภายในประเทศ เธอยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการริเริ่มเครือข่าย Asia Pacific Transgender Network (APTN) ซึ่งเป็นเครือข่ายของทรานเจนเดอร์ในระดับเอเซียและแปซิฟิก และได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีประชุมในระดับนานาชาติจำนวนไม่น้อย เธอยังมีความสนใจในการทำงานเพื่อสืบสานแนวทางการเปลี่ยนแปลง สังคม ที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการพัฒนาด้านจิตวิญญาณแบบวิถีพุทธ เพื่อนำมาใช้ในการทำงานด้าน เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ และงานที่เธอเป็นอาสาสมัครกับองค์กรที่ทำงานกับคนที่มีความหลาก หลายทางเพศในประเทศไทย

 

 

IMG_7729_Mediumอมรศา จารุพันธ์ (หนึ่ง) สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพอนามัย การดูแลตนเอง รวมไปถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นและช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัว สนใจทำงานเพื่อพัฒนาสังคม เพราะเชื่อว่าคนอีกหลายกลุ่มคนยังคงต้องการการช่วยเหลือ เพื่อให้พวกเค้าเหล่านั้นสามาช่วยเหลือตนเองได้ เชื่อมั่นว่าเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยจะสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นที่พึ่งพิงกับกะไทยทุกแบบทุกคนในประเทศไทย

"สนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้เค้าช่วยเหลือตนเองได้"

 
ปฏิทินกิจกรรม

March 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Copyright © 2015 The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (The Foundation of Thai Transgender Alliance for Human Rights)
C/O ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรสาร 0-2441-9184, 0-2441-9515 ต่อ 112 (แฟกซ์อัตโนมัติ) Email: thaitga@ gmail.com